Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja Fakultete za elektrotehniko.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Tel: 01 4768 411, Faks: 01 4264 630

Spletna stran: www.fe.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Gregor Dolinar, dekan

Datum prve objave kataloga: 30. 11. 2005

Datum zadnje spremembe: 8. 1. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog IJZ

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: Fakulteta za elektrotehniko je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod.

Fakulteta za elektrotehniko je redna članica Univerze v Ljubljani.Fakulteta za elektrotehniko (FE) izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela ter opravlja druge dejavnosti, določene s statutom Univerze v Ljubljani in Pravili o organizaciji in delovanju FE.

Nacionalni program visokega šolstva se izvaja po načelu avtonomije stroke in načelu matičnosti, ki izhaja iz registrirane dejavnosti FE v okviru odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in sklepa senata Univerze v Ljubljani. Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ga organizira in izvaja FE, je skladno s klasifikacijo ISCED 1997 (Strokovna izhodišča za nacionalni program visokega šolstva v RS, MŠŠ, 1997) razvrščeno v študijsko področje (52) tehniške vede (elektrotehnika).

Svoje dosežke na področju znanosti izmenjuje z drugimi fakultetami, univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in industrijo. Intenzivno sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, z vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe.

Fakulteta za elektrotehniko si prizadeva za uveljavitev zavoda in njenih pedagogov, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev doma in v svetu.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko so:

1. Dekan: prof. dr. Gregor Dolinar
kontaktna oseba: Martina Absec – tajnica vodstva
tel: 01 4768 211

2. Senat
kontaktna oseba: Martina Absec – tajnica vodstva
tel: 01 4768 211

3. Akademski zbor: prof. dr. Damijan Miljavec – predsednik AZ
kontaktna oseba: Martina Absec – tajnica vodstva
tel: 01 4768 211

4. Upravni odbor
Kontaktna oseba: prof. dr Janez Bešter – predsednik
tel: 01 4768 431

5. Študentski svet
kontaktna oseba: Jaka Šter – predsednik ŠS
tel: 01 4768 706

Organigram zavoda: Organigram FE

Energetska izkaznica

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Tea Urankar, tajnik članice VII/2
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
e-pošta: tea.urankar@fe.uni-lj.si
tel: 01 4768 102

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Državni predpisi:

Predpisi EU

Izobraževanje

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Strategija razvoja FE,
 • Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti na UL.

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi in višje letnike visokošolskega študija,
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja,
 • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije), Habilitacijska področja članic UL,
 • Postopek odvzema strokovnega naslova,
 • Postopek zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študentov,
 • postopek reševanja vlog študentov,
 • postopek reševanja pritožb študentov.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc

 • Evidence, ki jih fakulteta vodi na podlagi Zakona o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a),
 • Evidenca izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja,
 • Evidenca članov knjižnice FE,
 • Evidenca kandidatov za podelitev prejemnikov nagrad in priznanj članice,
 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih na študijske,
 • Evidenca o zaposlenih delavcih,
 • Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Evidenca o osebnih prejemkih in povračilih stroškov dela,
 • Evidenca videonadzora,
 • Evidenca članov Alumni kluba FE

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Popis nepremičnin FE (v pripravi).

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij javnega značaja je dostopna v elektronski obliki prek spletne strani UL FE ob vsakem času. Informacije javnega značaja, ki so v fizični obliki, so dostopne vsak delavnik v času uradnih ur na sedežu UL FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana (kontakt: 01 4768 211).
Če je informacija javnega značaja tako v elektronski kot v fizični obliki, lahko prosilec sam izbere obliko, v kateri želi dobiti informacijo. Če je informacija javnega značaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki in organ razpolaga s tehnološkimi zmogljivostmi za potrebno pretvorbo, lahko prosilec sam izbere obliko, pri čemer mu organ zaračuna materialne stroške pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali fizične oblike v elektronsko obliko skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • Informacije o študijskih programih,
 • informacije o storitvah študentske pisarne,
 • organiziranost fakultete,
 • informacije o aktivnostih za šolarje in dijake.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411