Zaključno delo

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela

Prijava teme

Diplomsko delo je opredeljeno kot celoletni obvezni predmet zadnjega letnika, ki je ovrednoten s 6 KT. K izdelavi diplomskega dela lahko pristopi študent, ki je redno vpisan v zaključni letnik študija.

Študent v začetku študijskega leta izbere mentorja, ki ima naziv visokošolskega učitelja na Fakulteti za elektrotehniko. Somentor pri diplomskem delu je lahko visokošolski učitelj ali strokovnjak iz prakse z vsaj isto stopnjo izobrazbe kot diplomant tega študijskega programa.

Študent prijavi temo v študijskem informacijskem sistemu (Studis), mentor pa mentorstvo potrdi, najkasneje do 31. oktobra v tekočem študijskem letu.

Oddaja dispozicije

Študent po dogovoru z mentorjem izbere naslov in temo diplomskega dela. Do 16. 2. 2024 v študijski informacijski sistem odda, mentor pa potrdi, razširjeni povzetek dela (dispozicijo), ki naj vsebuje naslov dela, opis problema, raziskovalna vprašanja, cilje in teze, predpostavke in omejitve, predvidene metode, predvideno strukturo poglavij (kazalo) in seznam predvidene literature in virov. Dispozicija naj predvsem poda širši pregled nad področjem in tematiko, identifikacijo problema ter predlog rešitve problema. Zastavljena naj bo kot uvod v diplomsko delo.

Elektronska oddaja zaključenega dela

Izdelano diplomsko delo pregleda mentor, študent pa delo odda v študijski informacijski sistem, kjer se preveri s programom za preverjanje plagiatorstva. Rok za oddajo končne verzije Diplomskega dela v študijski informacijski sistem 20. julij tekočega leta.

Zagovor poteka pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor in dva visokošolska učitelja. Vsaj en član komisije je iz drugega laboratorija.

Vpis na 2. stopnjo je možen najkasneje do 13. septembra 2024. Kandidati, ki želijo študij nadaljevati na magistrskem študiju, morajo vse obveznosti 1. stopnje zaključiti do 6. septembra 2024.

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela 1. stopnja UN Elektrotehnika

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne potekajo.

Prijava teme

Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem.

Postopek prijave teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

 • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine;
 • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
 • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.

Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko vsebuje naslednje dokumente:

 • Naslovna stran (naložena iz Studisa),
 • Dokument s kratko vsebino naloge (dvignete jo v študentski pisarni),
 • Podpisana izjava o avtorstvu (naložena iz Studisa).

Pri oddaji morate:

 • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
  vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
 • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
 • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom, naslovnico, podpisano temo in podpisano izjavo o avtorstvu.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za zaključek študija.

 

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela 1. stopnja VS Elektrotehnika

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne potekajo.

Prijava teme

Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem. Mentor je lahko iz UL FE ali UL FRI. V kolikor je mentor iz FRI-ja, morata biti dva člana komisije za zagovor iz UL FE.

Postopek prijave teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

 • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine;
 • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
 • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.

Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko natisne naslovnico zaključnega dela.

Naloga mora pred oddajo vsebovati:

 • Naslovno stran (natisnjena iz Studisa),
 • Dokument s kratko vsebino naloge (prevzamete v študentski pisarni),
 • Podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa).

Delo z vključenimi dokumenti lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi.

Pri oddaji morate:

 • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
 • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
 • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
 • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom, naslovnico, podpisano temo in podpisano izjavo o avtorstvu.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za zaključek študija.

 

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela 1. stopnja UN Multimedija

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne potekajo.

Prijava teme

Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

Dogovor z mentorjem

O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem. Mentor je lahko samo zaposleni na UL FE, ki ima habilitacijo visokošolskega učitelja. Somentor je lahko tudi asistent z UL, lahko je tudi učitelj z druge članice UL ali z druge univerze, s katero ima UL sklenjeno pogodbo, ali strokovnjak iz prakse z vsaj isto stopnjo izobrazbe kot diplomant tega študijskega programa.

Postopek prijave teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

 • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine,
 • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli,
 • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.

Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

 • Priporočeni viri za iskanje literature
 • Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko natisne naslovnico zaključnega dela.

Naloga mora pred oddajo vsebovati:

 • Naslovno stran (natisnjena iz Studisa),
 • Dokument s kratko vsebino naloge (prevzamete v študentski pisarni),
 • Podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa).

Delo z vključenimi dokumenti lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi.

Pri oddaji morate:

 • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi),
 • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi),
 • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija,
 • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom, naslovnico, podpisano temo in podpisano izjavo o avtorstvu.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za zaključek študija.

 

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela 2. stopnja Elektrotehnika

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne potekajo.

Postopek

Vse o:

 • magistrskem seminarju
 • odobritvi in prijavi teme
 • pregledu magistrskega dela
 • zagovoru

je objavljeno na spletni strani Uporabne statistike.

V oddanem izvodu morajo biti vključeni tudi dokumenti:

 • Naslovna stran (natisnjena iz Studisa)
 • Podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa)

Navodila in predloga za izdelavo diplomskega dela 2st Uporabna statistika

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne potekajo.

Zaključno delo v angleščini

Učni jezik študijskih programov Fakultete za elektrotehniko na 1. in 2. stopnji je slovenščina. Študent lahko izjemoma zaprosi Študijsko komisijo za pisanje zaključnega dela v angleščini v primeru da:

 • študent nima slovenskega državljanstva ali
 • da je študent zaključno delo pripravil v somentorstvu s pedagogom tuje institucije, na kateri je opravljal študentsko izmenjavo v času 3. letnika ali dodatnega leta na 1. stopenjskih oz. 2. letnika ali dodatnega leta na 2. stopenjskih študijskih programih.

Študent, ki izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, prošnjo za pisanje odda pred začetkom pisanja zaključne naloge na studij@fe.uni-lj.si.

 

Navodila in predloge za izdelavo zaključnih del

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411