Zaključno delo

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela

Prijava teme

Diplomsko delo je opredeljeno kot celoletni obvezni predmet zadnjega letnika, ki je ovrednoten s 6 KT. K izdelavi diplomskega dela lahko pristopi študent, ki je redno vpisan v zaključni letnik študija.

V začetku študijskega leta zadnjega letnika je za študente organizirano uvodno predavanje s predstavitvijo nabora tem, mentorjev, postopka dela in zahtevanih rokov.

Študent v začetku študijskega leta izbere mentorja, ki ima naziv visokošolskega učitelja na Fakulteti za elektrotehniko. Somentor pri diplomskem delu je lahko visokošolski učitelj, ki je lahko tudi mentor. Študent prijavi temo v študijskem informacijskem sistemu, mentor pa mentorstvo potrdi, do 31. oktobra v tekočem študijskem letu.

Študent po dogovoru z mentorjem izbere naslov in temo diplomskega dela. Do 10. 2. 2023 v študijski informacijski sistem odda, mentor pa potrdi, razširjeni povzetek dela (dispozicijo), ki naj vsebuje naslov dela, opis problema, raziskovalna vprašanja, cilje in teze, predpostavke in omejitve, predvidene metode, predvideno strukturo poglavij (kazalo) in seznam predvidene literature in virov. Dispozicija naj predvsem poda širši pregled nad področjem in tematiko, identifikacijo problema ter predlog rešitve problema. Zastavljena naj bo kot uvod v diplomsko delo.

Izdelano diplomsko delo pregleda mentor, študent pa delo odda v študijski informacijski sistem, kjer se preveri s programom za preverjanje plagiatorstva. Rok za oddajo končne verzije Diplomskega dela v študijski informacijski sistem do 20. julij tekočega leta.

Študent izdela tudi Diplomsko delo v knjižni trdo vezani obliki v treh izvodih in ga odda v Študentsko pisarno. Na naslovni strani mora biti naveden študijski program Diplomsko delo univerzitetnega študija prve stopnje.

Zagovor poteka pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor in dva visokošolska učitelja. Vsaj en član komisije je iz drugega laboratorija. V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Prijava teme

Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem.

Postopek prijave teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

 • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine;
 • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
 • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.

Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko natisne naslovnico zaključnega dela. Naslovnico vključite v PDF zaključnega dela. Pred oddajo zaključnega dela natisnite poleg naslovnice tudi izjavo o avtorstvu, ki jo podpišete in vključite v tiskane izvode zaključnega dela. Delo z vključeno naslovnico lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi. Pri oddaji morate:

 • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
  vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
 • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
 • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom in naslovnico.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Dokument s kratko vsebino naloge, potrjen in podpisan s strani mentorja, predstojnika katedre in dekana, dvignete v študentski pisarni.

V študentski pisarni oddate en izvod vezanega zaključnega dela za knjižnico, en izvod oddate mentorju, en izvod pripada študentu. Vezan izvod oddate najkasneje tri dni pred zagovorom. V vezanem izvodu morajo biti vključeni tudi dokumenti:

 • naslovna stran (natisnjena iz Studisa),
 • dokument s kratko vsebino naloge,
 • podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa).

Prijava teme

Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem. Mentor je lahko iz UL FE ali UL FRI. V kolikor je mentor iz FRI-ja, morata biti dva člana komisije za zagovor iz UL FE.

Postopek prijave teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

 • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine;
 • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
 • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.

Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko natisne naslovnico zaključnega dela. Naslovnico vključite v PDF zaključnega dela. Pred oddajo zaključnega dela natisnite poleg naslovnice tudi izjavo o avtorstvu, ki jo podpišete in vključite v tiskane izvode zaključnega dela. Delo z vključeno naslovnico lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi. Pri oddaji morate:

 • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
 • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
 • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
 • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom in naslovnico.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Dokument s kratko vsebino naloge, potrjen in podpisan s strani mentorja, predstojnika katedre in dekana UL FE in dekana UL FRI, dvignete v študentski pisarni UL FE.

V študentski pisarni oddate en izvod vezanega zaključnega dela za knjižnico, en izvod oddate mentorju, en izvod pripada študentu. Vezan izvod oddate najkasneje tri dni pred zagovorom. V vezanem izvodu morajo biti vključeni tudi dokumenti:

 • naslovna stran (natisnjena iz Studisa),
 • dokument s kratko vsebino naloge,
 • podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa).

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Prijava teme

Študent odda prijavo teme elektronsko v študijskem informacijskem sistemu (Studis) kadarkoli v letu. Po sklepu senata UL FE študent lahko prijavi temo zaključnega dela, ko je opravil vse preostale študijske obveznosti na vpisanem programu.

Dogovor z mentorjem

O vsebini zaključne teme in načinu dela se najprej dogovorite z mentorjem. Mentor je lahko samo zaposleni na UL FE, ki ima habilitacijo visokošolskega učitelja. Somentor je lahko tudi asistent z UL, lahko je tudi učitelj z druge članice UL ali z druge univerze, s katero ima UL sklenjeno pogodbo, ali strokovnjak iz prakse z vsaj isto stopnjo izobrazbe kot diplomant tega študijskega programa.

Postopek prijave teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu Studis je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo, so odvisni od študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se vam na vrhu glavne strani v Studisu prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

 • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplomske listine,
 • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli,
 • o prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«. V primeru, da tema ne bo niti potrjena niti zavrnjena, se pri mentorju pozanimajte za razlog.

Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

 • Priporočeni viri za iskanje literature
 • Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Študent lahko odda elektronsko verzijo zaključnega dela šele takrat, ko natisne naslovnico zaključnega dela. Naslovnico vključite v PDF zaključnega dela. Pred oddajo zaključnega dela natisnite poleg naslovnice tudi izjavo o avtorstvu, ki jo podpišete in vključite v tiskane izvode zaključnega dela. Delo z vključeno naslovnico lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi.

Pri oddaji morate:

 • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi),
 • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi),
 • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija,
 • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom in naslovnico.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

Rok za oddajo zaključnega dela v sistemu je najmanj 5 dni pred načrtovanim zagovorom, da imajo člani komisije za zagovor možnost zaključno delo ustrezno pregledati in oceniti. Zagovor zaključnega dela je lahko najprej 5 dni po datumu, ko mentor sporoči predlog članov komisije za zagovor v študentsko pisarno.

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Dokument s kratko vsebino naloge, potrjen in podpisan s strani mentorja, predstojnika katedre in dekana, dvignete v študentski pisarni.

V študentski pisarni oddate en izvod vezanega zaključnega dela za knjižnico, en izvod oddate mentorju, en izvod pripada študentu. Vezan izvod oddate najkasneje tri dni pred zagovorom.

V vezanem izvodu morajo biti vključeni tudi dokumenti:

 • Naslovna stran (natisnjena iz Studisa)
 • Dokument s kratko vsebino naloge
 • Podpisana izjava o avtorstvu (natisnjena iz Studisa)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411