Elektrotehnika3. stopnja

doktorski študijski program Elektrotehnika

Elektrotehnika poganja svet

Doktorski študijski program Elektrotehnika predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje in neločljivo povezuje študij z znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor.

Kako poteka študij?

Študij traja štiri leta in obsega 240 kreditnih točk (KT). Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), kar daje podlago za mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo enak ali primerljiv kreditni sistem.

Program daje prednost izbirnosti pred obveznimi oblikami študija. Da bi primerno pokrili vse bolj razvejano področje sodobne elektrotehnike, je ponudba študijskih vsebin velika in raznolika. Izbirnost daje študentu možnost zgodnjega načrtovanja lastne raziskovalne kariere in zasledovanja potreb bodočih delodajalcev. Ob tem preko obveznih seminarjev in z vključevanjem izbirnih generičnih vsebin (prenoslijivih spretnosti) zagotavljamo primerno širino izobrazbe. V programu je omogočena mobilnost tako v okviru organiziranih oblik študija kot individualnega raziskovalnega dela.

V času študija se od študenta pričakuje aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih znastvenih in strokovnih delavnicah in konferencah. Ob tem študent razvija veščine znanstvenega komuniciranja, kritične presoje dosežkov drugih in rezultatov lastnega raziskovalnega dela. Med bistvene obveznosti doktoranda spadata predlog in izdelava doktorske disertacije. V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v vsaj enem članku v znanstveni reviji s faktorjem vpliva.

Po končanem študiju študent pridobi naziv doktor ali doktorica znanosti.

Kakšni so temeljni cilji programa?

 • Neločljivo povezovati študij z znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom,
 • razvijati znanstveni pristop, osvojiti znanstveni način mišljenja,
 • spodbujati poglobljeno razumevanje elektrotehnike in njene vpetosti v širši znanstveni kontekst,
 • spodbujati zasledovanje in obvladovanje najsodobnejših postopkov in tehnologij,
 • razvijati komunikacijske sposobnosti, sposobnosti poročanja o znanstveno raziskovalnih dosežkih, prenašanja znanja,
 • razvijati korekten ter kritičen odnos pri presoji dosežkov drugih in rezultatov lastnega dela,
 • izobraževati doktorje znanosti za kreativno znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju elektrotehnike in širše.

Katere kompetence študenti pridobijo s programom?

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • sposobnost samostojnega kreativnega znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela na področju elektrotehnike in širše,
 • sposobnost zasledovanja in korektne presoje najnovejših dosežkov na širšem področju elektrotehnike,
 • kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno razvojnega dela,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • nadgrajevanje temeljnih elektrotehniških znanj,
 • sposobnost samostojnega kreativnega znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela na področjih
  • elektroenergetike, fotovoltaike
  • elektronike, mikroelektronike, optoelektronike, mikrosenzorike in nanostruktur
  • mehatronike, vgrajenih sistemov, inteligentnih sistemov avtomatike in robotike
  • meroslovja in zagotavljanja kakovosti
  • biomedicinske tehnike in informatike
  • informacijskih in komunikacijskih ter multimedijskih tehnologij
 • dopolnjevanje z znanji komplementarnih področij in splošnih veščin, posebej z veščinami komuniciranja v razvoju in raziskavah ter širše na podlagi načela izbirnosti in mobilnosti.

Triletni doktorski študij

Doktorski študijski program Elektrotehnika traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk (KT) in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), kar daje podlago za mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo enak ali primerljiv kreditni sistem. Študijski program Elektrotehnika neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor.

 

Preverite še druge programe 3. stopnje

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411