Študentskotutorstvo

Število kreditnih točk: 3

Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.


Vsebina:

Predavanja:

Kaj in čemu je namenjeno študentsko tutorstvo
Vloga in naloge tutorjev študentov
Delovanje informacijske podpore za študentsko tutorstvo
Poznavanje pravic in dolžnosti študenta, delovanja fakultetnih in univerz. organov
Delovanje ŠOU v Ljubljani in njihove storitve
Primeri dobre prakse tutorstva

Vaje:

Vzpostavitev kontakta in medsebojno zaupanje
Strategije in časovno razporejanje študija
Načini spoprijemanja s stresom

Samostojno delo med letom:

Izvajanje tutorskih ur glede na potrebe
Udeleževanje sestankov s koordinatorjem tutorjev.
Sodelovanje pri vpisu študentov in na informativnih dnevih fakultete.

Seminar:

Študent na koncu študijskega leta napiše poročilo, kjer poroča o tutorskih urah, pogostih vprašanjih, in o morebitnih posebnostih, v namen izboljšanja tutorskega sistema, kot tudi študija na splošno.

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • delovanje visokošolskega sistema,
 • poznavanje pravic in dolžnosti študentov,
 • poznavanje delovanja študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
 • osnove komuniciranja,
 • študijske strategije,
 • reševanje problemov,
 • premagovanje stresa.

Kompetence:

 • spretnosti usmerjanja in svetovanja
 • uporaba in prenos študijskih strategij
 • medosebno komuniciranje
 • prepoznavanje problemov posameznikov
 • upravljanje s časom
 • prepoznavanje stresa in spoprijemanje s stresom
 • načrtovanje in evidentiranje dela
 • priprava in pisanje poročil
 • sinteza izkušenj in oblikovanje priporočil za izboljšave
 • osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja in spretnosti na druge

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Delovanje visokošolskega sistema, poznavanje pravic in dolžnosti študentov, poznavanje delovanja študentske organizacije Univerze v Ljubljani, osnove komuniciranja, študijske strategije in njihova uporaba, stres, reševanje problemov, medosebno komuniciranje, prepoznavanje problemov posameznikov, spretnosti usmerjanja in svetovanja, uporaba študijskih strategij, upravljanje s časom, prepoznavanje stresa in spoprijemanje s stresom, priprava in pisanje poročil, sinteza izkušenj in oblikovanje priporočil za izboljšave, osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja na druge

 

Metode dela:

Predavanja, refleksija, reševanje vprašalnikov, simulacije, igra vlog, videoposnetki, sestavljanje načrtov, primeri iz prakse in uporaba priročnikov.

 

Gradiva

Zakon, Statut in drugi dokumenti UL in članic:

 1. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04, prečiščeno besedilo 100/04)
 2. Statut Univerze v Ljubljani, sprejet 21.12.2004
 3. Tutorski sistem UL, sprejet 24.04.2007
 4. Interni akti članic UL, ki urejajo tutorstvo

Splošna gradiva:

Tutorski priročnik UL

Strokovna gradiva

 1. Barker, A. (2000). Improve Your Communication Skills. London : K. Page :The Sunday Times, (str. 22-55).
 2. Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija/Pedagogic communication. Glotta Nova. Ljubljana, (str. 19-28).
 3. Hargie, O. (ed.)(2006). The Handbook of Communication Skills. 3rd edition. London, New York : Routledge, (str. 37-70).
 4. Jerome, P.J. (1995). Coaching through effective feedback : a practical guide to successful communication. London : Kogan Page, (str. 9-43).
 5. Keller, G., Binder, A. , Thiel, R. (2000). Boljša motivacija – uspešnejše učenje. Trening učnih navad. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., (str. 18-25; 31-35).
 6. Pečjak, S., Košir, K. (2002). Samoregulacijske spretnosti in učinkovito učenje. V: Poglavja iz pedagoške psihologije. Ljubljana: Oddelke za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, (str. 139-157).
 7. Pečjak, V. (2001). Učenje, spomin, mišljenje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, (str. 48-53; 96-98).
 8. Požarnik, B.M. (2000). Psihologija pouka in učenja. Ljubljana: Državna založba Slovenije, (str. 166-182).
 9. Požarnik, B.M., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa, (str. 143-150; 161-167).
 10. Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy, (str. 317-381).
 11. Field, T.M., McCabe, P.M., & Schneiderman, N. (1985). Stress and coping. Hillsdale, t.11: Lawrence Erlbaum Associates, (str. 3 – 12).

Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 0 letnik – stopnja – Obštudijska dejavnost

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411