Priznanja poslovnimpartnerjem

Fakulteta za elektrotehniko od leta 2014 podeljuje Priznanje poslovnim partnerjem. Prejmejo ga organizacije za celovito in uspešno poslovno sodelovanje, ki je pomembno prispevalo k dosežkom fakultete na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovnem področju.

Dosedanji prejemniki priznanja

Prejemnik priznanja za leto 2022 je ELES d.o.o.

Podjetje ELES ni zgolj operater prenosnega omrežja Slovenije, je tudi ena izmed vodilnih inštitucij na področju razvoja elektroenergetskih sistemov prihodnosti. Zaradi svoje razvojne naravnanosti se v podjetju zavedajo tudi pomena sodelovanja in dolgoročnega povezovanja z raziskovalnimi inštitucijami, saj izzivi zelenega prehoda na področju oskrbe z električno energijo zahtevajo timski pristop k premagovanju ovir. Na Fakulteti za elektrotehniko smo s podjetjem ELES uspešno sodelovali, in še sodelujemo, pri več odmevnih projektih, kot so, na primer, slovensko-japonski demonstracijski projekt NEDO, načrtovanje in vgradnja sodobnih kompenzacijskih naprav v okviru projekta Sincro.Grid, razvoj konceptov vodenja baterijskih hranilnikov električne energije in razvoj različnih simulacijskih modelov prenosnega omrežja Slovenije. Fakulteta za elektrotehniko in ELES sta kot ustanovna člana pristopila tudi k evropskemu združenju CreSym, kjer smo si kot cilj zastavili razvoj odprtokodnih simulacijskih orodij za analizo elektroenergetskih omrežij prihodnosti, ki jih bosta zaznamovala predvsem visok delež obnovljivih virov električne energije in spremenljiva poraba, ki bo posledica elektrifikacije transporta in ogrevanja. ELES aktivno sodeluje tudi s študenti Fakultete za elektrotehniko, tako preko strokovnih predavanj v okviru pedagoškega procesa, kot tudi v okviru somentorstev pri zaključnih nalogah. Verjamemo, da sodelovanje s podjetjem ELES lahko predstavlja vzor povezovanja med raziskovalnimi inštitucijami in gospodarstvom, ki je na eni strani nujno za kakovostno in usmerjeno znanstveno-raziskovalno delo na Fakulteti, na drugi pa za hiter in učinkovit prenos novih idej v prakso.

Prejemnik priznanja za leto 2021 je Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o.

S podjetjem Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o., uspešno sodelujemo v okviru Laboratorija za strojno inteligenco Fakultete za elektrotehniko. Gre za raziskovalno in razvojno sodelovanje pri različnih skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih, pa tudi pri izvajanju pedagoškega procesa, saj Alpineonovi predstavniki občasno izvedejo različne tematske predstavitve v okviru predavanj pri predmetih, ki jih izvajajo sodelavci laboratorija.

V sodelovanju z Alpineonom je Laboratorij za strojno inteligenco leta 2020 bil soudeležen pri srebrnem priznajnu za prispevek na področju inovativnosti. Priznanje je GZS – Regionalna zbornica Gorenjska skupaj s podporniki INOvativnosti in v partnerstvu z MGRT in SPIRITom podelila najboljšim inovacijam v gorenjski regiji.

Prejemnik priznanja za leto 2020 je Družba za avtoceste RS d.d.

Razvojno sodelovanje z družbo DARS d.d. poteka predvsem pri pripravi rešitev integracije inteligentnih transportnih sistemov (ITS) ter nadgradnji uporabniških izkušenj portala www.promet.si in aplikacije DARS Promet+.

Inteligentni transportni sistemi so ključni element za doseganje pretočnosti in varnosti avtocest v Sloveniji, posledično pa tudi varovanja okolja. ITS so izjemno kompleksni saj združujejo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter elektrostrojno opremo in algoritme s prometnim inženirstvom. V okviru večletnega sodelovanja se definirajo smernice in strateške usmeritve ter standardizacija sistemov ITS ter komunikacijskih omrežij in protokolov.

Z namenom posredovanja prometnih informacij v realnem času je v prihodnosti potrebno tudi neposredno vzajemno komuniciranje vozil in cestne infrastrukture. To je raziskovalno  področje kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS), ki bodo udeležencem v cestnem prometu in upravljavcem prometa omogočili izmenjavo in uporabo doslej nerazpoložljivih informacij ter usklajevanje ukrepov. V okviru tega je LTFE vključen tudi v EU projekt.

Prejemnik priznanja za leto 2019 je podjetje Kambič, d.o.o.

Sodelovanje med podjetjem Kambič, d.o.o, iz Semiča in Fakulteto za elektrotehniko se je formalno začelo 2002 z razvojem referenčne kalibracijske kopeli kot standardiziranega referenčnega vira temperature za kalibracijo medicinskih ušesnih termometrov. Projekt se je končal s patentno prijavo 2004 in dvema uspešnima doktorskima disertacijama, kasneje so sledili še razvoji prototipov. Gre za primer korektnega in nadvse uspešnega sodelovanja, prenosa znanja in tehnologije kakor tudi končnih izdelkov v dobrobit obeh partnerjev in širšega gospodarstva, saj so skupni dosežki uporabljeni od najzmogljivejših metroloških laboratorijev do uporabe v procesni industriji. Sodelovanje med FE in Kambič, d. o. o., je na najvišjem tehnološkem nivoju. Podjetje zaposluje diplomante FE, zagotavlja študentske prakse in se vedno odzove na prošnje za sodelovanje naših študentov pri različnih seminarjih.

 

Prejemnik priznanja za leto 2018 je podjetje Kolektor Group d.o.o.

Vsebina dejavnosti in proizvodov koncerna Kolektor je tesno povezana s področjem elektrotehnike. To je tudi razlog, da Kolektor s Fakulteto za elektrotehniko že vrsto let aktivno sodeluje. V koncernu Kolektor prevladuje zavedanje, da je vlaganje v strokovno usposobljen kader pogoj za rast in razvoj. V najetih prostorih na Fakulteti so tako letos vzpostavili okolje, v katerem lahko študenti, bodoči inženirji, delajo na njihovih konkretnih projektih in vsebinah. Kolektor je aktivno vpet v program praktičnega izobraževanja študentov elektrotehnike in na trgu dela tudi močan zaposlovalec diplomantov in doktorandov. Posebej velja izpostaviti tudi intenzivnost sodelovanja pri skupnih razvojno-raziskovalnih projektih.

Prejemnik priznanja za leto 2017 je podjetje Iskraemeco d.d.

Sodelovanje podjetja Iskraemeco in Fakultete za elektrotehniko je interdisciplinarno ter zajema rešitve s področja energetike, IKT in varnosti. Sodelovanja se vsako leta veča, tako po obsegu kot tudi po vsebini. Dolgoletno uspešno sodelovanje s podjetjem Iskraemeco na znanstveno-raziskovalnem področju je tako pomembno prispevalo k poslovno-gospodarskim dosežkom fakultete ter njenemu ugledu.

Prejemnik priznanja za leto 2016 je gospod Janez Škrlec

Gospod Janez Škrlec sodeluje s Fakulteto za elektrotehniko že dobro desetletje. Prvi stiki, navezani preko Tehnološkega centra SEMTO, so hitro prerasli v vsakoletne skupne nastope na različnih sejmih ter izjemno obiskanih delavnicah v okviru »Tehnoloških in nanotehnoloških dnevov«, ki jih je gospod Janez Škrlec – dolgoletni vodja Odbora za znanost in tehnologijo, predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter član Sveta za znanost in tehnologijo RS za obdobje 2014-2018 vedno znova odlično organiziral. Dolgoletno uspešno sodelovanje z gospodom Janezom Škrlecem je pomembno prispevalo k promociji in razpoznavnosti študija ter znanstveno-raziskovalnih dosežkov naše fakultete.

Prejemnik priznanja za leto 2015 je RLS Merilna tehnika d.o.o.

Fakulteta za elektrotehniko s podjetjem RLS Merilna tehnika sodeluje že 25 let. V letu 2015 je podjetje RLS Merilna tehnika izjemno uspešno sodelovalo s fakulteto na znanstveno-raziskovalnem področju in tako pomembno prispevalo k poslovno-gospodarskim dosežkom fakultete ter njenemu ugledu v svetu.

 

Prejemnik priznanja za leto 2014 je Javni zavod RTV Slovenija.

Javni zavod RTV Slovenija in Fakulteta za elektrotehniko že vrsto let uspešno sodelujeta na poslovnem in pedagoškem področju. Ena pomembnejših oblik sodelovanja je podpora novemu študiju Multimedije, kjer RTV Slovenija študiju nudi strokovno pomoč pri pripravi vsebin in predmetov študijskega programa, uspešno pa sodelujeta tudi pri izvedbi in vpeljavi novih storitev skozi razvoj sodobnih produktov za končne uporabnike.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411