Prešernovenagrade

Prešernova nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija in predložena v predpisani obliki.

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad študentom za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov. Nagrade se podelijo študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Vsak študent lahko prejme samo eno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

Za nagrade se lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena med 1. 9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta.

Študenti na članici univerze vsako leto do 10. septembra predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado. Mentor dela je lahko redni ali izredni profesor ali docent oziroma ima tem nazivom ustrezni znanstveni naziv na univerzi. Pri interdisciplinarnih programih delo predlaga tista članica univerze, s katere prihaja mentor ali somentor, če mentor prihaja z druge univerze.

Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so:

 • jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
 • znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
 • širina in poglobljenost teoretske zasnove dela in metodološka korektnost izvedbe,
 • poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
 • razčlenjevalna temeljitost,
 • samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost dela (morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi),
 • oblikovanje besedila in jezikovna kultura.

Pomen in težo posameznih meril lahko ocenjevalci argumentirano prilagodijo posebnostim ocenjevanega dela.

Dela morajo biti napisana v strokovno neoporečni slovenščini. V tujem jeziku so lahko napisana, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali v celoti izvaja v tujem jeziku, ali ko je mentor/somentor tujec. V tem primeru mora biti delu dodan obširen povzetek v strokovno pravilni slovenščini. Obširen povzetek obsega 5–10 standardnih strani tako, da se korektno in dovolj natančno povzame delo. Na prvi strani dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem jeziku.

Dela morajo biti komisiji predložena v enem tiskanem izvodu in v elektronskem izvodu, ki je istoveten tiskanemu.

Dela morajo biti vezana z letvico, velikost A4, na naslovni strani besedilo (članica Univerze v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); naslednja stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo:

“Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom …………….” Za notranjo stranjo morata biti povzetka vsebine dela v slovenskem in v angleškem jeziku (vsak največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.

Prijave, ki napovedujejo poskuse na ljudeh ali živalih, morajo preučiti pristojne komisije, ki bodo z moralno-etičnega in pravnega stališča presodile, ali je raziskava potrebna ali ne in ali je v skladu z določbami in načeli deklaracije iz Helsinkov/Tokia in z drugimi akti, ki so bili glede teh vprašanj sprejeti v mednarodnih organizacijah in na univerzi.

Če dela niso predložena v zahtevani obliki, strokovna služba opozori članice, da jih v petih dneh pošljejo v zahtevani obliki. S sklepom komisije bodo dela, ki ne bodo predložena v zahtevani obliki, zavržena.

Dosedanji nagrajenci

Univerzitetna Prešernova nagrajenka:

 • Ana Mandeljc, Mehanizem robotske naprave za vadbo prstov in zapestja (mentor prof. dr. Roman Kamnik)

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

 • Grega Morano, Sistem za spremljanje in nadzor eksperimentov v brezžičnem testnem omrežju LOG-a-TEC (mentor doc. dr. Janez Puhan, somentor izr. prof. dr. Tomaž Javornik)
 • Klemen Pevec, Lokalizacija brezpilotnega letalnika v primeru odpovedi globalnega pozicijskega sistema (mentor doc. dr. Janez Perš)
 • Peter Nimac, Zasnova in izvedba radarja za pametni prometni semafor (mentor izr. prof. dr. Boštjan Batagelj)
 • Miha Ožbot, Samorazvijajoči se sistemi v identifikaciji in prediktivnem vodenju procesov (prof. dr. Igor Škrjanc)

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Blaž Bertalanič Samodejni merilnik čustvenega stanja socialne interakcije v skupini doc. dr. Marko Meža
Katja Golli Vpliv elektrifikacije ogrevanja gospodinjstev na distribucijsko omrežje prof. dr. Boštjan Blažič
Aljaž Blažič Ocenjevanje temperaturne taline v elektroobločni peči z uporabo mehkega modeliranja doc. dr. Vito Logar
Marjan Stoimchev Learning to combine local and global image information for contactless palmprint recognition izr. prof. dr. Vitomir Štruc

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Špela Tomšič Optimizacija kristalnosilicijevih fotonapetostnih modulov, poljubno orientiranih v prostoru, z upoštevanjem realističnih pogojev osvetlitve doc. dr. Benjamin Lipovšek
Matej Tomc Sistem za posnemanje spotikanja in pomoč pri zamahu noge pri hoji po tekočem traku prof. dr. Matjaž Mihelj, somentor prof. dr. Zlatko Matjačič
Miloš Ljubotina Pospeševanje množenja matrik z vezjem FPGA in razvojnim okoljem Vitis prof. dr. Andrej Žemva
Domen Preložnik Iskanje slikovnih fenotipov možganskih bolezni doc. dr. Žiga Špiclin

Univerzitetni Prešernov nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Andrej Lavrič Uporaba frekvenčnega diskriminatorja z optično kasnilno linijo za merjenje faznega šuma doc. dr. Boštjan Batagelj

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Aleksandar Momirovski Analiza širjenja elektromehanskih motenj v elektroenergetskem sistemu s pomočjo modela kontinuuma doc. dr. Urban Rudež
Marija Ivanovska Detekcija razpok v steklu z metodami strojnega vida doc. dr. Janez Perš
somentor izr. prof. dr. Vitomir Štruc

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Matic Markl Detekcija napak v feromagnetnih materialih z metodo vrtinčnih tokov izr. prof. dr. Rastko Fišer
Žiga Stržinar Modeliranje in zaznavanje napak v klimatskih sistemih doc. dr. Dejan Dovžan
somentor prof. dr. Igor Škrjanc
Žan Batistič Avtomatsko generiranje referenčnih profilov taljenja jekla v elektro obločni peči doc. dr. Vito Logar
somentor prof. dr. Igor Škrjanc
Matej Čadež Optimizacija vodenja pogonskega sklopa ventilatorskega sistema izr. prof. dr. Rastko Fišer
Damjan Manevski Intervali zaupanja za test Mann-Whitney izr. prof. dr. Maja Pohar Perme

Univerzitetna Prešernova nagrajenka:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Helena Cindrič Numerična študija izvedljivosti elektrokemoterapije tumorjev v hrbtenici pri transpedikularnem pristopu prof. dr. Damijan Miklavčič
doc. dr. Bor Kos

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Jani Frank Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL izr. prof. dr. Boštjan Blažič
Gregor Koporec Kvantitativno brezkontaktno merjenje energijske porabe iz videa in 3D slik doc. dr. Janez Perš
Primož Mekuč Razvoj in preizkus visokofrekvenčnega bipolarnega elektroporatorja doc. dr. Matej Reberšek
Peter Miklavčič Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala prof. dr. Matjaž Vidmar
Darko Šekuljica Uporaba Lune kot umerjenega šumnega vira za meritev razmerja G/T satelitske sprejemne postaje v pasu X z veliko anteno premera 200-400 valovnih dolžin prof. dr. Matjaž Vidmar

Univerzitetni Prešernov nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Gregor Černe Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov prof. dr. Igor Škrjanc

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Tomaž Kos Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov izr. prof. dr. Gregor Klančar
doc. dr. Tadej Rojac
Sebastjan Fabijan Razvoj vmesnika za biometrično prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji doc. dr. Vitomir Štruc
Denis Sušin Repetitivna regulacija hitrosti sinhronskega stroja s trajnimi magneti doc. dr. Mitja Nemec

Univerzitetni Prešernov nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Ian Aleksander Mihailović Izdelava in karakterizacija memristorjev MoOx in spominskih elementov TaS2 prof. dr. France Smole

Fakultetni Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor
Mitja Breznik Modeliranje izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti prof. dr. Damijan Miljavec
Boris Grabnar Izdelava programske opreme za optimizacijo asinhronskih strojev s kratkostično kletko prof. dr. Damijan Miljavec
Klemen Grm Globoko nevronsko omrežje za avtentikacijo preko obrazne biometrije doc. dr. Vitomir Štruc
Jernej Sorta Šestmestni večstrminski integracijski AD-pretvornik z lastnim umerjanjem doc. dr. Marko Jankovec

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411