Delovna mesta

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA

Datum objave: 26.7.2023 Rok za prijavo: 10.9.2023

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II in Tehnološke osnove multimedije.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027 s trimesečnim poskusnim delom za čas nadomeščanja zaposlenega, ki bo prevzel funkcijo prodekana. Po preteku delovnega razmerja za določen čas, obstaja možnost sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
 • doktor znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili;

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • celostno obvladovanje področij iz vsebin predmetov osnov elektrotehnike (elektromagnetika, vezja) in tehnoloških osnov multimedije; obvladanje dela z laboratorijsko opremo na teh področjih;
 • sposobnosti načrtovanja in izdelave električnih vezij s strnjenimi oz. porazdeljenimi elementi (tudi analognih elektronskih vezij: diode, tranzistorji, operacijski ojačevalniki) ter znanje programiranja in načrtovanja mikrokrmilniških sistemov s povezljivostjo in delovanjem v realnem času;
 • uporaba računalniških orodij, laboratorijske in razvojno-raziskovalne opreme s področja predmetov ter informacijske tehnologije;
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, nekonfliktnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:

 • svoje pedagoško, strokovno in znanstveno-raziskovalno delo bo opravljal v okviru Laboratorija za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko,
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu,
 • zasnova, priprava, razvoj in implementacija laboratorijskih vaj; poznavanje, postavljanje, vzdrževanje in odpravljanje napak na opremi, aparaturah ter sredstvih za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • priprava, oblikovanje in objavljanje (e-)gradiv za študente pri predmetih; Internacionalizacija,
 • snemanje, obdelava in objavljanje video gradiv predavanj, vaj, eksperimentov,
 • upravljanje spletne učilnice,
 • priprava, izvedba in ocenjevanje preizkusov znanja (kolokvijev, izpitov, sprotnih preverjanj) za študente pod vodstvom učitelja,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje z učiteljem pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu v okviru laboratorija,
 • delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • izvajanje promocijskih aktivnosti UL FE in laboratorija,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 10. 9. 2023

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: vera.wabra@fe.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@fe.uni-lj.si.
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411