Ambientna inteligenca

Opis predmeta

1. Uvod v ambietno inteligenco: principi; pristopi; vmestitev v področje multimedije; terminologija; definicije

2. Ambient v kontekstu percepcije in kreacije multimedijskih vsebin

3. Ambientna inteligenca: vsenavzoče tehnologije v odnosu do uporabnika: aplikacija multimedijskih tehnologij v različnih pametnih okoljih; razumevanje razvoja mentalnega modela uporabnika v inteligentnih okoljih

4. Določanje konteksta: določanje kaj je relevanten kontekst za dano aktivnost; določitev potrebnih senzorjev in informacijskih virov; obdelava; komunikacija

5. Tehnologije, ki uporabniku omogočajo aktivnosti v izbranih kontekstih: vseprisotno računalništvo; vgrajeni sistemi; senzorji; IKT tehnologije

6. Uporabnik: interakcija z okoljem; razvoj mentalnega modela, modalnosti, kanali

7. Komunikacija človek-ambient: vmesniki; vhodno-izhodne naprave; zajem podatkov o uporabniku in okolici; modalnosti; personalizacija; povezljivost

8. Kontekstno odvisno računanje, kontekst in vzorci obnašanja uporabnikov

9. Uporaba v multimedijskih storitvah: varnost in zasebnost v inteligentnih okoljih

10. Raziskovalno delo na izbranih aplikativnih področjih: dom; zabava; učenje; profesionalna okolja; različne skupine uporabnikov; analiza in določitev zahtev

11. Praktično delo: načrtovanje inteligentnega okolja za izbrani problem; uporaba tehnik za načrtovanje interakcije; predstavitev prototipa uporabniške interakcije s sistemom; ovrednotenje rešitev

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznati pomen ambientne inteligence v multimediji ter aktivno uporabljati pridobljeno znanje za razvoj samostojnih rešitev.

Razumevanje ambientne inteligence v sodobnih multimedijskih sistemih v odnosu do uporabnika.

Obvladovati podatkovno pot od senzorja do rezultatov ambientne inteligence.

Poznavanje konceptov in gradnikov arhitektur ambietne inteligence. Razumevanje vloge vsenavzoče tehnologije in uporabo v sodobnih storitvah.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Primerjati komunikacijsko-informacijske in multimedijske tehnologije ter njihovo uporabo v različnih pametnih okoljih. 

Aplicirati tehnologije ambietne inteligence v interakciji z uporabnikom.

Obravnavati ergonomijo v širšem kontekstu.

Razlikovati omejitve podajanja informacije z uporabo različnih modalnosti.

Modelirati interakcijo uporabnika s tehnologijo.

Prilagoditi multimedijske vsebine za različne modalnosti.

Koristiti različne pristope načrtovanja vmesnikov in interakcije.

Reference nosilca

1.      GAČNIK, Mateja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ZALETELJ, Janez, ZAJC, Matej. User-centred app design for speech sound disorders interventions with tablet computers. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, 2017, letn. 16.

2.      ZAJC, Matej, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Potentials of the Tangible User Interface (TUI) in enhancing inclusion of people with special needs in the ICT-assisted learning and e-accessibility. Lect. notes comput. sci., 2012, str. 261-270.

3.      ISTENIČ STARČIČ, Andreja, COTIČ, Mara, ZAJC, Matej. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. British journal of educational technology, ISSN 0007-1013, 2013, 44, 5, str. 729-744.

4. PLESNIK, Emil, MALGINA, Olga, TASIČ, Jurij F., and ZAJC, Matej. Detection of the electrocardiogram fiducial points in the phase space using the euclidian distance measure. Medical engineering & physics, ISSN 1350-4533. [Print ed.], May 2012, vol. 34, no. 4, str. 524-529, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2012.01.005, doi: 10.1016/j.medengphy.2012.01.005.

Temeljni viri in literatura

1. Aghajan, Hamid, Juan Carlos Augusto, and Ramón López-Cózar Delgado, eds. Human-centric interfaces for ambient intelligence. Academic Press, 2009. (izbrana poglavja)

2. Julie A. Jacko (Ed.). Human-Computer Interaction Handbook (3rd Edition). CRC Press, 2012.

3. Benyon, David, Designing interactive systems, Addison Wesley, 2010.

4. Fariba Sadri. 2011. Ambient intelligence: A survey. ACM Comput. Surv. 43, 4, Article 36 (October 2011), 66 pages. DOI=10.1145/1978802.1978815

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411