Analogna elektronika

Opis predmeta

Operacijski ojačevalnik. Ojačenje, rejekcijski faktor, nasičenje, zgradba. Invertirajoči in neinvertirajoči ojačevalnik, seštevalnik, sledilnik napetosti, transimpedančni in transadmitančni pretvornik, tokovni ojačevalnik.

Napake na vhodu operacijskega ojačevalnika: vhodna ničelna napetost, vhodna napajalna tokova in ničelni tok. Kompenzacija vhodnih napajalnih tokov, ničelne napetosti in ničelnega toka. Temperaturno lezenje in staranje. Model za enosmerne razmere.

Frekvenčna karakteristika operacijskega ojačevalnika. Stabilnost, frekvenčna kompenzacija, slewrate, šum.

Uporaba operacijskega ojačevalnik v linearnih vezjih. Diferenčni in instrumentacijski ojačevalnik, izvedba večjega  ojačenja z majhnimi upornostmi, transadmitančni pretvornik z ozemljenim bremenom, integrator, diferenciator. Aktivni filtri z enim in dvema poloma, s-C filtri. Oscilatorji, Barkhausenov pogoj, Wienov oscilator, stabilizacija amplitude oscilatorja, oscilatorji s faznim zasukom, kristalni oscilatorji, LC oscilatorji.

Uporaba operacijskega ojačevalnika v nelinearnih vezjih. Polvalni in polnovalni usmerniki. Detektorji srednje, temenske, vršne  in efektivne vrednosti. Oblikovanje nelinearnih prenosnih funkcij: odsekoma linearna, kvadratna, eksponentna in logaritemska prenosna funkcija. Množilnik in delilnik. Rezalniki. Primerjalniki. Schmittovi prožilniki.  Relaksacijski oscilatorji. Monostabilnimultivibrator.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja o zgradbi in lastnostih operacijskega ojačevalnika ter uporabe operacijskega ojačevalnika v elektronskih vezjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanje z dodanimi izračuni konkretnih nalog. Laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovnih zakonitosti pri uporabi operacijskih ojačevalnikov.

Temeljni viri in literatura

  1. Basarič, Niko, Analogna vezja z operacijskim ojačevalnikom, Založba FE in FRI, 2002.
  2. Price, T.E., Analog electronic, Prentice Hall Europe, 1997
  3. Schilling, D., Belove, C., Electronic  circuits,Mc Graw-Hill, 1989.
  4. Horowitz, P., Hill. W., The art of Electronic, Cambridge University Press, New York, 1989.
  5. Irvine, Robert G.,Operational amplifier, Prentice Hall, Inc.,1987.
  6. Tadej Tuma, Árpád Bűrmen. Circuit Simulation with SPICE OPUS, Theory and Practice. Springer, 2009, ISBN: 978-0-8176-4866-4.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411