Atomika in optika

Opis predmeta

Fizikalne osnove elektromagnetizma, modeliranje dielektričnih lastnosti trdnih snovi in tekočin, Poissonova enačba, Poisson-Boltzmannova enačba  in  električna dvojna plast, fizikalni modeli električnega   prevajanja v kovinah in elektrolitih,  fizikalni modeli diamagnetizma, paramagnetizma in  feromagnetizma, elektromagnetno valovanje in interferenčni pojavi, totalni odboj in optična vlakna, odboj in interferenca svetlobe na tankih plasteh, fotometrija,  sevanje črnega telesa,  geometrijska optika, posebna teorija relativnosti in interakcije  med delci, fotoefekt,  valovna narava delcev, Bohrov model atoma in črtasti emisijski spektri, rentgenski  žarki  in njihova uporaba.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštiitutov, predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Predvideni študijski rezultati

Pridobljeno znanje na področju atomike in optike  naj študentom  omogoči  boljše  razumevanje  električnih lastnosti snovi, ki so pomembne v elektrotehniki.   Študenti bodo  pridobili  tudi  splošna osnovna znanja na področjih atomike in optike, ki jim bo omogočilo boljše razumevanje  teoretičnih in eksperimentalnih metod, ki se uporabljajo  na področju elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem izpitu  bi študenti pridobili:

-poznavanje osnov  atomike in optike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev  v industriji,

-zadostno osnovno izobrazbo na področju atomike in optike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v industriji na področju elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem izpitu  naj bi bili študenti zmožni tudi:

– uporabe osnovnih metod atomike in optike  pri  predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,

-uporabe  temeljnih   zakonov  atomike in optike  pri reševanju  splošnejših  problemov  v elektrotehniki ,

-reševanja praktičnih problemov  v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje  v industriji,

-reševanja  interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje  atomike in optike  z  uporabo analitičnih metod s področja fizike.

Temeljni viri in literatura

1.R. A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series (vsakokratna  nova izdaja)

2.A. Iglič: Električne lastnosti snovi, Založba FE in FRI,  vsakokratna  nova izdaja je tudi na:

http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html

3.A. Iglič, V. Kralj-Iglič, T.  Gyergyek: Vaje iz fizike II, Založba FE in FRI,  vsakokratna  nova izdaja je tudi na:

http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html

4. J. Strnad: Fizika 2. del: Elektrika, optika, DMFA (najnovejša  izdaja)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411