Avtomatika

Opis predmeta

– definicije osnovnih pojmov s področja avtomatike, gradniki sistemov vodenja, nivoji vodenja,

– programirljivi krmilni sistemi, vodenje s programirljivimi logičnimi krmilniki,

– opisi in analiza sistemov vodenja, matematično modeliranje, simulacija, lastnosti dinamičnih sistemov, prenosne funkcije in blokovni diagrami, analiza v časovnem prostoru,

– regulacijski sistemi, študij učinkov povratne zanke, osnovni regulacijski algoritmi (P, PI) in njihova izvedba,

– ilustracija s praktičnimi primeri

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je, da uvede študenta na področje avtomatike, ga seznani z nekaterimi osnovnimi pojmi področja, vpelje idejo sistemskega pristopa in življenjski cikel sistemskega inženirstva, predstavi osnovne koncepte in gradnike sistemov vodenja in nekatera področja uporabe, predstavi osnove programskega paketa Matlab/Simulink za inženirsko računanje in simulacijo sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in industrijskih obratih.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

– definirati osnovne pojme sistemov vodenja,

– opisati pomembnejše gradnike sistemov vodenja,

– pojasniti osnovne predstavitve sistemov (grafične in matematične),

– analizirati osnovne strukture in algoritme vodenja,

– izdelati preproste programirljive krmilne sisteme,

– uporabiti simulacijo za analizo in načrtovanje preprostih sistemov vodenja.

Reference nosilca

  1. GLAVAN, Miha, GRADIŠAR, Dejan, STRMČNIK, Stanko, MUŠIČ, Gašper. Production modelling for holistic production control. Simulation modelling practice and theory, ISSN 1569-190X, jan. 2013, vol. 30, str. 1-20.
  2. KLANČAR, Gregor, BLAŽIČ, Sašo, MATKO, Drago, MUŠIČ, Gašper. Image-based attitude control of a remote sensing satellite. Journal of intelligent & robotic systems, ISSN 0921-0296, 2012, vol. 66, no. 3, str. 343-357.
  3. KARER, Gorazd, MUŠIČ, Gašper, ŠKRJANC, Igor, ZUPANČIČ, Borut. Feedforward control of a class of hybrid systems using an inverse model. Transactions of IMACS, (Mathematics and computers in simulation, ISSN 0378-4754, vol. 82, no. 3 (Nov. 2011)). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2011, str. 414-427.
  4. KARER, Gorazd, MUŠIČ, Gašper, ŠKRJANC, Igor, ZUPANČIČ, Borut. Self-adaptive predictive functional control of temperature in an exothermic batch reactor. Automatika, ISSN 0005-1144, 2009, god. 50, br. 1/2, str. 7-16, ilustr.
  5. ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir, GRADIŠAR, Dejan, MUŠIČ, Gašper. Closed-loop control of a polymerisation plant using production performance indicators (PIs). International journal of computer integrated manufacturing, ISSN 0951-192X. [Print ed.], 2009, vol. 22, no. 12, str. 1128-1143.

Temeljni viri in literatura

  1. G. Mušič , Avtomatika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.
  2. S. Oblak, I. Škrjanc, Matlab s Simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje, 1. izdaja, Univerza v  Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2005.
  3. S. Strmčnik in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998.
  4. F. Golnaraghi, B. C. Kuo: Automatic Control Systems, 9th Edition, Wiley, 2009.
  5. N. S. Nise: Control Systems Engineering, 6th Edition, International Student Version, Wiley, 2011.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411