Avtomatika

Opis predmeta

– definicije osnovnih pojmov s področja avtomatike, gradniki sistemov vodenja, nivoji vodenja,

– programirljivi krmilni sistemi, vodenje s programirljivimi logičnimi krmilniki,

– opisi in analiza sistemov vodenja, matematično modeliranje, simulacija, lastnosti dinamičnih sistemov, prenosne funkcije in blokovni diagrami, analiza v časovnem prostoru,

– regulacijski sistemi, študij učinkov povratne zanke, osnovni regulacijski algoritmi (P, PI) in njihova izvedba,

– ilustracija s praktičnimi primeri

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je, da uvede študenta na področje avtomatike, ga seznani z nekaterimi osnovnimi pojmi področja, vpelje idejo sistemskega pristopa in življenjski cikel sistemskega inženirstva, predstavi osnovne koncepte in gradnike sistemov vodenja in nekatera področja uporabe, predstavi osnove programskega paketa Matlab/Simulink za inženirsko računanje in simulacijo sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in industrijskih obratih.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

– definirati osnovne pojme sistemov vodenja,

– opisati pomembnejše gradnike sistemov vodenja,

– pojasniti osnovne predstavitve sistemov (grafične in matematične),

– analizirati osnovne strukture in algoritme vodenja,

– izdelati preproste programirljive krmilne sisteme,

– uporabiti simulacijo za analizo in načrtovanje preprostih sistemov vodenja.

Temeljni viri in literatura

  1. G. Mušič , Avtomatika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.
  2. S. Oblak, I. Škrjanc, Matlab s Simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje, 1. izdaja, Univerza v  Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2005.
  3. S. Strmčnik in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998.
  4. F. Golnaraghi, B. C. Kuo: Automatic Control Systems, 9th Edition, Wiley, 2009.
  5. N. S. Nise: Control Systems Engineering, 6th Edition, International Student Version, Wiley, 2011.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411