Biološki sistemi

Opis predmeta

Teorije nastanka in razvoja življenja. Termodinamika bioloških sistemov. Osnove kemije bioloških sistemov. Samoorganizacija. Molekularna genetika. Zgradba, rast in delitev biološke celice. Celična membrana. Pretvorbe energije v biologiji. Biološki regulacijski sistemi in homeostaza. Pregled fizioloških sistemov pri človeku. Sestava, funkcije in kroženje krvi. Imunski sistem. Pretok snovi v bioloških sistemih. Populacijska dinamika. Deterministični kaos in fraktali v biologiji.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Predstavitev bioloških sistemov z vidika tehnike, analiza učinkov električnih tokov in elektromagnetnih polj na biološke sisteme.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, individualne naloge, vodeni individualni študij, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Integrirati znanje fiziologije živih organizmov z inženirskega stališča in uporabiti inženirsko znanje za reševanje biomedicinskih problemov.

Temeljni viri in literatura

Tadej Kotnik, Damijan Miklavčič. Biološki sistemi, 2. izdaja. 2016, Založba FE, Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411