Digitalne komunikacije

Opis predmeta

Osnovni telekomunikacijski model. Vzorčenje. Prenos v osnovnem pasu (prenos impulzov, močnostni spekter kodiranega signala, sinhronizacija, optimalno sprejemno sito, intersimbolna interferenca).  Adaptivni sistemi (adaptivna sita, adaptacijski algoritmi,  izravnalnik, izločevalnik intersimbolne interference). Modulacije (amplitudna modulacija, frekvenčna modulacija, fazna modulacija, kvadraturna modulacija, digitalni modulacijski postopki, spektralna učinkovitost, modulacija z več nosilci).  Kapaciteta prenosnega kanala. Sodostop (naključni sodostop, frekvenčni sodostop, časovni sodostop, razširjen spekter in kodni sodostop, celična omrežja). Kodirni postopki (linearne blokovne kode,  konvolucijske kode, mrežne kode, produktne kode). Dekodirni postopki (mehko in trdo odločanje, detekcija in popravljanje napak, dekodiranje na osnovi največje verjetnosti in vnaprejšnje popravljanje napak, Viterbi algoritem).

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih principov prenosa signalov pri digitalnih komunikacijah. Spoznavanje problemov, ki nastopajo pri prenosu podatkov po neidealnem kanalu, ki vnaša popačenje in šum ter postopkov za njihovo odpravljanje. Spoznavanje različnih načinov za souporabo skupnega prenosnega medija, predvsem pri brezžičnih komunikacijah, kjer je zmogljivost skupnega medija omejena, saj si vsi uporabniki delijo isti medij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in  laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • analizirati zvezne signale,
  • analizirati linearne časovno nespremenljive sisteme,
  • ovrednotiti modulacijske in demodulacijske postopke,
  • ovrednotiti  kodirne in dekodirne postopke
  • ovrednotiti vpliv neidealnega, komunikacijskega kanala na komunikacijo,

načrtovati preprost digitalni komunikacijski sistem.

Temeljni viri in literatura

  1. Tomažič, S., Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana 2002
  2. Tomažič, S., Digitalne komunikacije, ssPrenos digitalnih signalov, Založba FE, Ljubljana 2017.
  3. Simon Haykin, Michael, Communication Systems, 5th Edition,  John Wiley & Sons, 2009

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411