Digitalne storitve in aplikacije

Opis predmeta

Digitalna transformacija

Internet stvari, delovanje, uporaba in varnost

Storitve v oblaku in virtualizacija

Razvoj spletnih rešitev client-side in server-side

Evolucija sistemov govornih storitev

SIP in WebRTC

Konvergenčna omrežja FMC/IMS/EPS, mobilna omrežja 5G

NBIoT, LoRa

Evolucija sistemov RTV, IPTV in DVBx in over-the-top

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati pregled evolucije tradicionalnih omrežij v konvergentna paketna, interaktivna multimedijska omrežja.

Podati načine za uvajanje novih storitev v omrežnih rešitvah. Pregled arhitektur in protokolov v FMC, IMS, EPC ter standardizacije.

Podati pregled primerov digitalnih storitev in aplikacij za različna ciljna področja.

Prikazati praktične pristope k razvoju spletnih in drugih konvergenčnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti elemente arhitekture omrežji za govorne komunikacije VoIP in sistema EPS ter opisati njihov namen in delovanje pri zagotavljanju storitev,

-razlikovati med nalogami transportne in signalizacijske plasti,

– pojasniti delovanje protokola SIP in opisati njegovo vlogo,

– primerjati načine zagotavljanja storitev v oblaku,

– zasnovati in izdelati prototip IoT rešitve,

– zasnovati in izdelati spletni uporabniški in zaledni del spletne aplikacije,

– izbrati ustrezne tipe storitev v oblaku v izbranem poslovnem okolju.

Temeljni viri in literatura

  1. Poikselka M., Mayer G., Khartabil H., Niemi A., The IMS: IP Multimedia Concepts and Services, Third Edition, John Wiley & Sons, West Sussex, 2009.
  2. Olsson M., Mulligan C., EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution, Second Edition, Elsevir, 2013.
  3. McEwen A., Cassimally H., Designing the Internet of Things, Wiley&Sons, 2014.
  4. Rhoton J., Haukioja R.,  Cloud Computing Architected: Solution Design, Recursive Limited, 2013.
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411