Digitalno trženje

Opis predmeta

Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju:
1. Uvod v digitalno trženje
2. Značilnosti in vedenje porabnikov v digitalnem trženju
3. Digitalno trženje in trženjsko raziskovanje
4. Izdelki in storitve v digitalnem trženju
5. Posebnosti oblikovanja cen v digitalnem trženju

6. Tržne poti v digitalnem trženju
7. Digitalno trženjsko komuniciranje
8. Trženjski odnosi v digitalnem trženju
9. Poslovni modeli digitalnega trženja
10. Trženjski načrt za potrebe digitalnega trženja

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Seznaniti slušatelje z vplivom in možnostmi učinkovite uporabe novih tehnologij na področju trženja.
– Spodbuditi h kritičnem vrednotenju informacijskih tehnologij in vpliva na veljavna prepričanja, paradigme ter strateške, operativne in taktične okvire trženja.
– Poudariti strateški vidik in potencialno uporabo e-trženjskih orodij za spremembo trženjskih strategij.
– Spodbuditi skupinsko delo s pomočjo uporabe najnovejših informacijskih tehnologij in uporabo pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih problemov.
– Seznaniti s konkretnimi primeri iz prakse digitalnega trženja.
– Skozi vsebino in način dela pri predmetu poudariti tudi etični vidik in pri študentih spodbuditi občutljivost za vprašanja, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s sodelovanjem gostov iz prakse.
Seminarji: Omogočajo poglabljanje znanj o digitalnem trženju. Študenti analizirajo študijske primere in razpravljajo o praktičnih trženjskih problemih. V skupinah skozi cel semester pripravljajo projekt oz. e-trženjski načrt na konkretnih primerih digitalnega trženja. Namen projekta je preverjanje razumevanja ključnih konceptov in orodij ter spodbujanje uporabe orodij za odkrivanje in reševanje poslovnih problemov. Projekt je pripravljen v pisni obliki (do 20 strani + priloge) in ustno predstavljen v okviru seminarjev (30 minut predstavitev + 15 minut diskusija).
Primeri so obravnavani teoretično v okviru predavanj in praktično v okviru vaj. Skupinska priprava in zagovor seminarske naloge na eno od tem digitalnega trženja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– Razumevanje vpliva in možnostmi učinkovite uporabe novih tehnologij na področju trženja.
– Kritično vrednotenje informacijskih tehnologij in vpliva na veljavna prepričanja, paradigme ter strateške, operativne in taktične okvire trženja.
– Poznavanje strateškega vidika in potencialne uporabe e-trženjskih orodij za spremembo trženjskih strategij.
– Poznavanje orodij za reševanju konkretnih problemov s področja digitalnega trženja.
– Razumevanje etičnega vidika glede vprašanj, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Temeljni viri in literatura

Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F.: Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E (2012) (www.smartinsights.com)
Izbrani članki in relevantne povezave na spletni strani predmeta. / Selected articles and relevant links to sources from the course web-page

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411