Digitalno trženje

Opis predmeta

Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju:
1. Uvod v digitalno trženje
2. Značilnosti in vedenje porabnikov v digitalnem trženju
3. Digitalno trženje in trženjsko raziskovanje
4. Izdelki in storitve v digitalnem trženju
5. Posebnosti oblikovanja cen v digitalnem trženju

6. Tržne poti v digitalnem trženju
7. Digitalno trženjsko komuniciranje
8. Trženjski odnosi v digitalnem trženju
9. Poslovni modeli digitalnega trženja
10. Trženjski načrt za potrebe digitalnega trženja

Cilji in kompetence

Seznaniti slušatelje z vplivom in možnostmi učinkovite uporabe novih tehnologij na področju trženja.
– Spodbuditi h kritičnem vrednotenju informacijskih tehnologij in vpliva na veljavna prepričanja, paradigme ter strateške, operativne in taktične okvire trženja.
– Poudariti strateški vidik in potencialno uporabo e-trženjskih orodij za spremembo trženjskih strategij.
– Spodbuditi skupinsko delo s pomočjo uporabe najnovejših informacijskih tehnologij in uporabo pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih problemov.
– Seznaniti s konkretnimi primeri iz prakse digitalnega trženja.
– Skozi vsebino in način dela pri predmetu poudariti tudi etični vidik in pri študentih spodbuditi občutljivost za vprašanja, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s sodelovanjem gostov iz prakse.
Seminarji: Omogočajo poglabljanje znanj o digitalnem trženju. Študenti analizirajo študijske primere in razpravljajo o praktičnih trženjskih problemih. V skupinah skozi cel semester pripravljajo projekt oz. e-trženjski načrt na konkretnih primerih digitalnega trženja. Namen projekta je preverjanje razumevanja ključnih konceptov in orodij ter spodbujanje uporabe orodij za odkrivanje in reševanje poslovnih problemov. Projekt je pripravljen v pisni obliki (do 20 strani + priloge) in ustno predstavljen v okviru seminarjev (30 minut predstavitev + 15 minut diskusija).
Primeri so obravnavani teoretično v okviru predavanj in praktično v okviru vaj. Skupinska priprava in zagovor seminarske naloge na eno od tem digitalnega trženja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– Razumevanje vpliva in možnostmi učinkovite uporabe novih tehnologij na področju trženja.
– Kritično vrednotenje informacijskih tehnologij in vpliva na veljavna prepričanja, paradigme ter strateške, operativne in taktične okvire trženja.
– Poznavanje strateškega vidika in potencialne uporabe e-trženjskih orodij za spremembo trženjskih strategij.
– Poznavanje orodij za reševanju konkretnih problemov s področja digitalnega trženja.
– Razumevanje etičnega vidika glede vprašanj, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Reference nosilca

ARSLANAGIĆ-KALAJDŽIĆ, Maja, ŽABKAR, Vesna. The external effect of marketing accountability in business relationships : exploring the role of customer perceived value. Industrial marketing management, ISSN 0019-8501. [Print ed.], Apr. 2015, vol. 46, str. 83-97, doi: 10.1016/j.indmarman.2015.03.002. [COBISS.SI-ID 22510310]

RAVNIK, Robert, SOLINA, Franc, ŽABKAR, Vesna. Modelling in-store consumer behaviour using machine learning and digital signage audience measurement data. V: DISTANTE, Cosimo (ur.),

BATTIATO, Sebastiano (ur.), CAVALLARO, Andrea (ur.). Video analytics for audience measurement : First International Workshop, VAAM 2014, Stockholm, Sweden, August 24, 2014 : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Image processing, computer vision, pattern recognition, and graphics, 8811). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 123-133, tabele. [COBISS.SI-ID 1536031683

BODLAJ, Mateja, COENDERS, Germà, ŽABKAR, Vesna. Responsive and proactive market orientation and innovation success under market and technological turbulence. Journal of business economics and management, 2012, vol. 13, no. 4, str. 666-687, doi: 10.3846/16111699.2011.620143. [COBISS.SI-ID 21306086]

OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Enhancing the value of survey data on consumer satisfaction in the frame of a consumer loyalty programme : case of a Slovenian retailer. Quality technology & quantitative management, ISSN 1684-3703, Jun. 2010, vol. 7, no. 2, str. 133-147. [COBISS.SI-ID 19365350]

ČATER, Barbara, ŽABKAR, Vesna. Antecedents and consequences of commitment in marketing research services : the client's perspective. Industrial marketing management, ISSN 0019-8501. [Print ed.], Oct. 2009, vol. 38, no. 7, str. 785-797, ilustr., doi: 10.1016/j.indmarman.2007.10.004. [COBISS.SI-ID 18541798]

Temeljni viri in literatura

Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F.: Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E (2012) (www.smartinsights.com)
Izbrani članki in relevantne povezave na spletni strani predmeta. / Selected articles and relevant links to sources from the course web-page

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411