Diplomsko delo

Opis predmeta

V diplomskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

individualno delo in posvetovanja z mentorjem

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Sposobnost definiranja strokovnega problema in analiza različnih možnih poti za njegovo reševanje.

Uporaba: Študent bo znanja in spretnosti, pridobljena med študijem, znal uporabiti pri reševanju konkretnih nalog s področja elektrotehnike.

Refleksija: Z diplomskim delom mora študent dokazati sposobnost analiziranja, kritičnega ocenjevanja, uporabe literature, samostojnega sklepanja in presoje in s tem usposobljenost za strokovno delo in reševanje strokovnih problemov.

Prenosljive spretnosti: Sposobnost vodenja projekta ter pisnega in ustnega izražanja.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411