Električne inštalacije in razsvetljava

Opis predmeta

Električne inštalacije in zakonodaja: osnovni pojmi, vrste električnih inštalacij, inštalacijskih tokokrogov in sistemov, označevanje vodnikov, tehniška zakonodaja, predpisi in standardi, način pripravljanja tehniške zakonodaje, veljavni predpisi in standardi s področja NN električnih inštalacij.

Elementi električnih inštalacij: vodniki in kabli, označevanje, izbira in polaganje vodnikov, razvodnice, inštalacijske cevi, vtično spojne naprave, inštalacijska stikala, izvedba inštalacij.

Dimenzioniranje vodnikov: obremenitve električne inštalacije, termično, električno in mehansko dimenzioniranje vodnikov, dimenzioniranje glede na gospodarnost, nadtokovna zaščita vodnikov.

Varovanje električne inštalacije: obremenitve električne inštalacije, zaščitne naprave in njihov izbor, selektivnost varovanja, priklopi porabnikov.

Nevarnost električnega toka in zaščitni ukrepi: delovanje električnega toka na človeško telo, upornost človeškega telesa, napetost dotika, električni udar, zaščita pred neposrednim in pri posrednem dotiku, dodatna zaščita, naprave na diferenčni tok.

Inteligentne električne inštalacije: zakaj inteligentne inštalacije, EIB/KNX inštalacije, komponente in programiranje, načrtovanje inteligentnih inštalacij.

Vpliv svetlobe na ljudi: svetloba in človek, človeško oko in njegove lastnosti, vplivi svetlobe na ljudi, svetloba in zdravje, svetloba in psiha, moteči vplivi svetlobe.

Fizikalne osnove svetlobe in fotometrija: teorije svetlobe, svetloba kot del EM spektra, pojavi ob širjenju svetlobe, radiometrija, fotometrija, načini merjenja svetlobe.

Svetlobni viri in svetilke: naravna svetloba, zgodovina svetlobnih virov, električni svetlobni viri, svetilke.

Razsvetljava z umetno svetlobo: osnovne naloge razsvetljave, lastnosti dobre razsvetljave, osvetljenost, enakomernost osvetljenosti, omejevanje bleščanja, harmonična porazdelitev svetlosti, barva svetlobe in indeks barvnega videza, smer svetlobe in sence.

Projektiranje notranje razsvetljave: lastnosti dobre razsvetljave, namen notranje razsvetljave, svetlobnotehnične smernice in standardi, koncept razsvetljave, razsvetljavni sistemi, postopek projektiranja.

Varnostna razsvetljava: nadometna in varnostna razsvetljava, razsvetljava poti rešitve, protipanična razsvetljava, razsvetljava posebno ogroženih delovnih mest, znaki rešitve, svetilke za varnostno razsvetljavo, viri napetosti, sistemi varnostne razsvetljave, kontrola varnostne razsvetljave.

Projektiranje električnih inštalacij in meritve: osnove graditve objektov, potek izdelave projekta, določitev težišč porabe in mest razdelilcev, število tokokrogov in njihova obremenitev, načrt razdelilca, simboli v načrtih inštalacij, pregled in preizkus električne inštalacije.

Cestna razsvetljava: cestna razsvetljava kot faktor varnosti, kakovost cestne razsvetljave, naloge cestne razsvetljave, svetlost in osvetljenost, omejevanje bleščanja, izbor in razporeditev svetilk, svetlobni viri za cestno razsvetljavo, meritve cestne razsvetljave, postopek projektiranja.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študent bo poznal osnove tehniške zakonodaje in standardizacije s področja el. inštalacij in razsvetljave; zavedal se bo nevarnosti električnega toka in poznal bo načine zaščite pred el. udarom; zavedal se bo pomembnosti razsvetljave za človeka in poznal bo osnove svetlobne tehnike; poznal bo stanje tehnike  in metode projektiranja na področju el. inštalacij in razsvetljave; sposoben bo izvesti meritve varnosti el. inštalacij in meritve ustreznosti razsvetljave.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti sposobni:

– našteti elemente in sestavne dele električne inštalacije;

– izdelati enostaven projekt električne inštalacije;

– izdelati enostaven projekt razsvetljave;

– izvesti enostavno električno inštalacijo ter

– preveriti pravilnost izvedene enostavne inštalacije s pregledom in meritvami;

– presoditi o ustreznosti razsvetljave s pomočjo meritev osvetljenosti.

Temeljni viri in literatura

  1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava : učbenik za poglavja o razsvetljavi pri predmetih Električne inštalacije in razsvetljava, Nizkonapetostne električne inštalacije, Elektrotehnika in varnost, Svetlobna tehnika. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013
  2. RAVNIKAR, Ivan. Električne inštalacije: električne inštalacije zgradb skladno z družino standardov SIST HD 60364. Ljubljana: Agencija Poti, 2010
  3. BASTIAN, Peter et al. Elektrotehniški priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013
  4. CADICK, John e tal. Electrical Safety Handbook. New York: McGraw-Hill, 2005
  5. The IESNA Lighting handbook: reference and application, New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2011 ali 2000

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411