Elektroenergetska omrežja in naprave

Opis predmeta

Razvoj elektroenergetskega omrežja in splošna delitev električnih omrežij. Kompleksne veličine in sistemi komponent. Mehanski parametri nadzemnih vodnikov, oblikovanje vodov in električni parametri vodov.

Sestava energetskih visokonapetostnih kablov, izvedbe kablov, imitance enožilnih in trožilnih kablov. Kriteriji za dopustno obremenljivost električnih omrežij. Električni parametri dvonavitnih in tronavitnih transformatorjev, sinhronskih generatorjev in asinhronskih strojev.

Vrste stikalnih postaj z različnimi izvedbami stikališč. Visokonapetostna stikalna tehnika – odklopniki in drugi stikalni aparati.

Klasični kompenzatorji jalove moči, pasivni filtri in dušilke. Sodobne kompenzacijske naprave z modulih močnostne elektronike.

Razpršeni viri energije in aktivna distribucijska omrežja.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študent bo poznal glavne elemente in naprave elektroenergetskega omrežja. Pridobil bo osnovno znanje o modeliranju in parametrih elektroenergetskih elementov pri matematični analizi elektroenergetskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati strukturo elektroenergetskega omrežja in funkcije glavnih gradnikov omrežja,

– razložiti pristope k modeliranju elementov in naprav elektroenergetskega omrežja,

– določiti parametre modelov elementov in naprav,

– analizirati delovanje sistema s pomočjo simetričnih komponent,

– razviti model elektroenergetskega omrežja,

– presoditi ustreznost modelov omrežja glede na obravnavano problematiko.

Temeljni viri in literatura

  1. Papič I., Žunko P., Elektroenergetska tehnika I (Electric Power Engineering I), Založba FE in FRI, 2009.
  2. Kiessling, F., Nefzger P., Nolasco J.F., Kaintzyk U., Overhead Power Lines: Planning, Design, Construction, Springer Verlag, 2003.
  3. William H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press, 2002.
  4. Ramasamy Natarajan, Power system capacitors, Taylor & Francis, 2005.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411