Elektroenergetski sistemi

Opis predmeta

Delovanje elektroenergetskih sistemov, vloga generatorjev, vloga in zahteve bremen, model elektroenergetskega sistema za statično analizo, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije, napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju elektroenergetskega sistema in vlogi posameznih elementov (generator, breme, vod, transformator itn.) pri zagotavljanju kakovostne električne energije porabnikom. Predmet podaja osnove statične obravnave delovanja elektroenergetskega sistema po končanju prehodnih pojavov. Te analize zahtevajo pregled modelov elementov elektroenergetskega sistema za izračun pretokov moči. Sledi obravnava metod za izračun pretokov moči v omrežju in optimalnega delovanja elektroenergetskega sistema glede na različne kriterije. Študenti spoznajo vlogo rezerve moči ter regulacije frekvence in delovne moči, regulacije napetosti in jalove moči in zagotavljanje ostalih sistemskih storitev. Bistveni so tudi koncepti zanesljivosti v obratovanju elektroenergetskega sistema.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razviti matematične modele osnovnih gradnikov elektroenergetskega sistema (generator, breme, vod, transformator),

– izračunati pretoke moči po elektroenergetskem omrežju in izvajati ostale statične analize obratovanja elektroenergetskega sistema (sigurnostne analize itd.),

– reševati osnovne probleme na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov,

– ocenjevati zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema,

– interpretirati osnovne principe delovanja trga z električno energijo in sistemskimi storitvami,

– kritično ovrednotiti osnovne mehanizme pri načrtovanju elektroenergetskih sistemov.

Temeljni viri in literatura

  1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
  2. Gubina, F., Ogorelec, A., Vodenje EES, SLOKO CIGRE, Ljubljana, 1997
  3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
  4. Kundur, P., Power System Stability and Control, Mc Graw Hill, 1994
  5. Anders, G.J., Probability concepts in electric power systems, Wiley, 1990.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411