Elektromagnetika

Opis predmeta

Predmet je sestavljen iz treh delov: 1) teorije elektromagnetnega polja, kjer se obnovi Maxwellove enačbe v integralni obliki in jih nadgradi v diferencialni notaciji. Poleg tega se obravnava Poyntingov teorem, Helmholtzovo enačbo, Greenove formule itd. ter prikaže način matematične formulacije elektromagnetnega polja za numerično reševanje.

V drugem delu obravnavamo praktične vidike numeričnih simulacij v elektromagnetiki (možne poenostavitve enačb, mejni pogoji, robni pogoji, diskretizacija enačb in vzpostavitev mreže za numerično reševanje, izbira numerične metode).

V tretjem delu izberemo konkreten primer iz elektromagnetike ( npr. elektrostatike, magnetostatike, tokovnega polja ali valovodnih struktur) ter ga opišemo in analiziramo z enim od računalniških orodij za numerične simulacije v elektromagnetiki.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

  • poglobitev teorije elektromagnetnega polja
  • spoznavanje ter uporaba numeričnih metod v elektromagnetiki
  • reševanje konkretnega primera z uporabo računalniških orodij za numerično simulacijio
  • virtualno načrtovanje elektromagnetnih struktur in sklopov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, samostojno raziskovalno delo, uporaba računalniških orodij, seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

  • nadgradnja znanj teorije elektromagnetnega polja
  • uporaba numeričnih metod v elektromagnetiki
  • uporaba računalniških orodij za numerične simulacije v elektromagnetiki

Temeljni viri in literatura

A. R. Sinigoj: ELMG polje, Založba FE, Ljubljana, 1996.

P. P. Silvester, R. L. Ferrari: Finite elements for electrical engineers, University Press, Cambridge, 1996.

J. A. Stratton: Electromagnetic theory, McGraw-Hill, New York, 1941.

Gerard Meunier: The Finite Element Method for Electromagnetic Modeling, ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2008.

Jianming Jin: The Finite Element Method in Electromagnetics, Wiley, 2014, ISBN111884198

W. B J Zimmerman: Multiphysics Modeling with Finite Element Method, World Scientific Publishing Company, 2006.

www.comsol.com

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411