Elektromotorski pogoni

Opis predmeta

Osnovne komponente elektromotorskih pogonov. Kratek zgodovinski pregled razvoja področja, trenutno stanje in trendi razvoja. Stacionarna in dinamična stanja elektromotorskih pogonov. Obratovalne karakteristike električnih motorjev in delovnih strojev. Vztrajnostni momenti v pogonskem sistemu, osnovna pogonska enačba, dinamični vrtilni moment. Mehanski prehodni pojavi, statična stabilnost pogonskega sistema. Izvedbe, priključevanje, označevanje in hlajenje električnih motorjev.

Enosmerni, asinhronski in sinhronski motorji v pogonski tehniki – značilnosti izvedb, načini napajanja, stacionarne in dinamične pogonske karakteristike, parametri s katerimi vplivamo na spremembe obratovalnih karakteristik. Nastavljanje vrtilne hitrosti. Problematika in izvedbe zagona in zaviranja.

Izbira pogonskih motorjev, segrevanje in ohlajanje. Normirane vrste obratovanja električnih strojev. Metode za določanje moči pogonskih motorjev. Kompenzacija jalove energije izmeničnih električnih motorjev.

Moderne izvedbe energijsko varčnih električnih motorjev in problematika njihove vgradnje v pogonske sisteme – tehnični in ekonomski vidik. Principi načrtovanja elektromotorskih pogonov z visokim izkoristkom in zanesljivostjo obratovanja. Standardna zaščita elektromotorskih pogonov.

Cilji in kompetence

Osvojiti znanja in postopke za načrtovanje, dimenzioniranje, optimizacijo in prilagajanje električnih pogonskih motorjev delovnim strojem v industrijskih in transportnih sistemih. Usposobiti slušatelje za izbiro in izvedbo energijsko varčnih, zanesljivih in cenovno ustreznih elektromotorskih pogonov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s predstavljenimi teoretičnimi osnovami obravnavanih poglavij. Študentom je na voljo študijsko gradivo s podrobno vsebino.

Uspešno opravljanje praktičnih nalog na laboratorijskih vajah, ki potekajo v manjših skupinah, je zagotovljeno s predhodnimi pripravami, kjer se študenti seznanijo z računskimi in demonstracijskimi primeri.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– Oceniti trenutno stanje in trende na področju električnih pogonov.

– Pojasniti razlike med omrežno napajanimi, krmiljenimi in reguliranimi električnimi pogoni

– Pojasniti fizikalni princip delovanja temeljnih vrst električnih pogonov.

– Opisati sestavne komponente integriranih električnih pogonov.

– Razložiti delovanje sklopa električni motor-mehansko breme.

– Raziskati odvisnost statičnih in dinamičnih obratovalnih karakteristik pogonskih motorjev od vhodnih parametrov, s katerimi krmilimo in reguliramo delovanje sistema.

– Utemeljiti izbiro optimalnega električnega motorja.

– Oceniti ključno vlogo energijske učinkovitosti in izkoristka pri vodenju električnih pogonov.

– Prepoznati pomen zanesljivosti in varnosti pri delovanju električnih pogonov.

– Upravljati z modernimi izvedbami električnih pogonov, ki so značilne za industrijsko prakso

Reference nosilca

  1. GAŠPARIN, Lovrenc, FIŠER, Rastko. Cogging torque sensitivity to permanent magnet tolerance combinations. Archives of electical engineering, 2013, vol. 62, no. 3, str. 449-46
  2. FIŠER, Rastko, LAVRIČ, Henrik, BUGEZA, Miroslav, MAKUC, Danilo. Computations of magnetic field anomalies in synchronous generator due to rotor excitaton coil faults. IEEE transactions on magnetics, May 2013, vol. 49, no. 5, str. 2303-2306.
  3. DROBNIČ, Klemen, NEMEC, Mitja, FIŠER, Rastko, AMBROŽIČ, Vanja. Simplified detection of broken rotor bars in induction motors controlled in field reference frame. Control engineering practice, [Print ed.], Aug. 2012, vol. 20, no. 8, str. 761-769.
  4. GAŠPARIN, Lovrenc, ČERNIGOJ, Andrej, FIŠER, Rastko. Additional cogging torque components due to asymmetry in stator back iron of PM synchronous motors. Compel, 2011, vol. 30, no. 3, str. 894-905.
  5. NEMEC, Mitja, DROBNIČ, Klemen, NEDELJKOVIĆ, David, FIŠER, Rastko, AMBROŽIČ, Vanja. Detection of broken bars in induction motor through the analysis of supply voltage modulation. IEEE transactions on industrial electronics, [Print ed.], Aug. 2010, vol. 57, no. 8, str. 2879-2888.

Temeljni viri in literatura

1. R. Fišer, Interno študijsko gradivo v pisni in elektronski obliki (Internal study material).

2.  J. Weidauer, R. Messer, Electrical Drives – Principles, Planning, Applications, Solutions,

     Publicis Publishing, Siemens, 2014

3.  A. Hughes, B. Drury, Electric Motors and Drives – Fundamentals, Types, Applications, 4th Ed.,

     Newness, Elsevier, 2013.

4.  B. Drury, The Control Techniques Drives and Controls Handbook, 2nd Ed., IET, 2009.

5.  A. Emadi, Energy-Efficient Electric Motors, Marcel Dekker, 2005.

6.  T. Wildi, Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Pearson, Prentice Hall, 2006.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411