Elektronske komunikacije

Opis predmeta

Osnovni pojmi s področja elektronskih komunikacij: informacija, model komunikacijskega kanala. Redundanca in irelevanca informacijskega signala.

Naključni signali in šum: verjetnost, naključna spremenljivka, porazdelitev gostote verjetnost; naključni procesi, avtokorelacija, gostota močnostnega spektra. Vrste informacijskih signalov in njihove lastnosti: zvokovni, slikovni, podatkovni.

Digitalni prenos analognih signalov: vzorčenje, kvantizacija, kodiranje. Rekonstrukcija analognega signala, degradacija signala zaradi kvantizacije.

Značilnosti prenosnih medijev: radijski prenos, optična vlakna, žične prenosne poti.

Lastnosti električnih kablov: primarni in sekundarni parametri kablov, dušenje, zakasnitev, valovni pojavi na kratkih linijah. Prenos analognih signalov, frekvenčna izravnava, šum na liniji. Prenos digitalnih signalov v osnovni legi: linijske kode, intersimbolna interferenca, optimizacija, verjetnost bitne napake.

Prenos analognih in digitalnih signalov v transponirani legi. Linearne in kotne modulacije analognih signalov, osnovna vezja za modulacijo in demodulacijo. Superheterodinski sprejemnik, analogne in digitalne izvedbe. Modulacije digitalnih signalov: FSK, PSK, DPSK, QAM.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja prenosa informacijskih signalov. Aplikativna znanja tega predmeta omogočajo načrtovanje elektronskih vezij in manjših komunikacijskih sistemov. Osvojene teoretične podlage nudijo vpogled v temeljno problematiko prenosa analognih signalov po digitalnih prenosnih poteh.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati osnovni telekomunikacijski model, ki velja za vse vrste komunikacij,

– pojasniti skupno značilnost informacijskih signalov in našteti njihove osnovne vrste,

– identificirati komunikacije, ki zahtevajo prenos v realnem času,

– uporabljati logaritmične enote za izražanje kakovosti signala, dušenje, jakost zvoka,

– našteti prenosne medije komunikacijskih kanalov in njihove osnovne značilnosti,

– izračunati potrebno bitno hitrost komunikacije za prenos analognih signalov v realnem času.

Reference nosilca

1 PIRC, Matija, FURLAN, Jože. Effects of high electric fields on tunneling-assisted optical electron transitions in a-Si. IEEE transactions on electron devices. [Print ed.]. Dec. 2011, vol. 58, no. 12, str. 4318-4323, ilustr. ISSN 0018-9383. http://dx.doi.org/10.1109/TED.2011.2169068

2 PIRC, Matija, TOPIČ, Marko. Electroabsorption modeling in hydrogenated amorphous silicon. IEEE transactions on electron devices. [Print ed.]. Dec. 2013, vol. 60, no. 12, str. 3973-3978, ilustr. ISSN 0018-9383. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6631493

3 BRECL, Kristijan, PIRC, Matija, BOKALIČ, Matevž, MORELJ, Dorijan, TOPIČ, Marko. PV module behaviour

on the substring level under real conditions monitored by junction box electronic device Jubomer. IET renewable power generation. [Print ed.]. 2019, vol. , no. , str. 1-5, ilustr. ISSN 1752-1416. https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-rpg.2019.0156, DOI: 10.1049/iet-rpg.2019.0156

4 PIRC, Matija, CASERMAN, Simon, FERK, Polonca, TOPIČ, Marko. Compact UV LED lamp with low heat emissions for biological research applications. Electronics. Mar. 2019, vol. 8, no. 3, str. 1-18, ilustr. ISSN 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/8/3/343, DOI: 10.3390/electronics8030343

5 PIRC, Matija. Idle noise reduction of a parametric acoustic array power driver = Zmanjšanje lastnega šuma ojačevalnika in modulatorja za parametrično akustično polje. Informacije MIDEM : časopis za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale. [Tiskana izd.]. Mar. 2019, vol. 49, no. 1, str. 33-42, ilustr. ISSN 0352-9045. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_49(2019)1p33.pdf, DOI: 10.33180/InfMIDEM2019.105

Temeljni viri in literatura

S. Tomažič, Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana 2002

 S. Haykin, Communication systems, 4th edition, John Wiley, New York 2001

 L. W. Couch, Digital and analog communication systems, Prentice-Hall, New Jersey 2001

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411