Elektronsko poslovanje

Opis predmeta

Poglavja predmeta obsegajo:

 1. Uvod in temeljne definicije.

 2. Kratek zgodovinski pregled razvoja e-poslovanja.

 3. Sistemski pogled na e-poslovanje skozi analizo generičnih struktur (zunanje in notranje logistične verige in verige dodane vrednosti ter vpliv odločanja na njihovo obnašanje).

 4. Tehnološki vidiki: RIP, XML, spletne storitve, komponentne arhitekture, digitalni plačilni sistemi (BitCoin), semantični splet, internet stvari, mobilne aplikacije.

 5. Organizacijski vidiki: evolucija poslovnih funkcij, procesov in informacijskih sistemov, novi poslovni modeli, revizijski postopki – COBI.

 6. Zakonodajni vidiki s poudarkom na ZEPEP, ZEPEP-A, ter ZEKOM.

 7. Specifični vidiki načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja: spremembe strateškega načrtovanja IS, uporaba formalnih metod (jezik Z), skladnost s standardi kot je Common Criteria.

 8. Varovanje intelektualne lastnine.

 9. Zaključki.
 10. Addendum: Mini vložki s praktičnim delom, ki pokrivajo najnovejše trende.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta s tehnološkimi, organizacijskimi in zakonskimi (pravnimi) znanji, ki jih prinaša elektronsko poslovanje (ter najnovejšimi trendi na tem področju). Poudarek je na praktični usposobljenosti študenta, saj se študent nauči modelirati poslovni (pod)proces, razvije ustrezno aplikacijo za e-poslovanje v okviru tega (pod)procesa in jo integrira v zaledni informacijski sistem.

Kategorizirane kompetence:

-Sposobnost definiranja, razumevanja in reševanja kreativnih profesionalnih izzivov na področju računalništva in informatike.

-Sposobnost profesionalnega komuniciranja v materinem in tujem jeziku.

-Sposobnost biti skladen z varnostnimi, funkcionalnimi in okoljskimi zahtevami.

-Sposobnost razumevanja in uporabe znanja računalništva in informatike na drugih relevantnih področjih (organizacija, itd.).

-Sposobnost samostojnega reševanja in izvedbe manj zahtevnih oz. manj kompleksnih inženirskih in organizacijskih opravil v računalništvu in informatiki.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje s projektnim delom (praktične prototipne implementacije), lastne predstavitve.

Udeležba na vajah je obvezna (zahtevan procent udeležbe se določi ob začetku študijskega leta).

Nosilec predmeta lahko določi obvezno udeležbo tudi na predavanjih.

Predvideni študijski rezultati

Po opravljenem predmetu bo študent:

-razumel koncepte elektronskega poslovanja;

-poznal ključne poslovne rešitve s področja e-poslovanja:

-sposoben razvoja osnovnih rešitev s področja e-poslovanja in njihovega upravljanja;

-sposoben integracije pridobljenih znanj z drugimi pridruženimi inženirskimi področji, predvsem razvoja informacijskih sistemov ter spletnih in mobilnih aplikacij;

-obvladal temeljne koncepte podjetniškega razmišljanja;

-sposoben samostojne pisne in ustne predstavitve problematike s področja e-poslovanja.

Temeljni viri in literatura

 1. D. Trček: Elektronsko poslovanje, kopije prosojnic, FRI, Ljubljana, 2017.

Dodatna literatura / Additional literature:

 1. R. Kalakota: E-business, Addison Wesley, New York, 2002.

 2. Dave Chaffey: E-Business and E-Commerce Management, FT Prentice Hall, 2011.

 3. Sterman J.: Business Dynamics, Prentice Hall, 2002.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411