Elementi polprevodniške elektronike

Opis predmeta

Polprevodniški materiali in njihove lastnosti. Električne lastnosti homogenih (nedopiranih in in dopiranih) polprevodnikov.

Polprevodniški pn-spoj in diode. Analiza elektrostatičnih razmer, tokovno-napetostna karakteristika idealnega in realnega pn-spoja, režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo dvopolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Prebojne diode. Močnostne diode.

Bipolarni tranzistorji. Analiza elektrostatičnih razmer, tokovno-napetostne karakteristike idealnih in realnih bipolarnih tranzistorjev, orientacije in režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo četveropolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Ojačevalne stopnje.

Unipolarni tranzistorji. FET s pn-spojem in MOS tranzistor. Analiza elektrostatskih razmer, tokovno-napetostne karakteristike idealnih in realnih tranzistorjev, orientacije in režimi delovanja, malosignalna analiza z linearizacijo četveropolov, velikosignalna analiza, frekvenčna odvisnost. Ojačevalne stopnje. CMOS invertor.

Zgradbe in delovanje močnostnih polprevodniških elementov: pnpn dioda, diac, tiristor, triak, IGBT.

Zgradbe in delovanje optoelektronskih elementov: svetleče diode, laserske diode, optospojniki. Detektorji svetlobe. Sončne celice in fotonapetostni moduli.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja elementov polprevodniške elektronike, ki so osnova za inženirje elektrotehnike. Predmet sestavljajo teoretične osnove, ki so navezane na praktična znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja elektronskih elementov in predstavlja podlago za strokovne predmete v višjih letnikih študija elektronike.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, delo doma/domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno zaključenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razložiti energijske razmere in koncentracije prostih nabojev v čistem in dopiranem polprevodniku,

– opisati kontinuiteto koncentracij nosilcev in električne tokove v polprevodniku,

– razložiti fizikalna dogajanja v pn-spoju v termičnem ravnovesju in pri priključeni zunanji napetosti,

– opredeliti tokovno-napetostne in frekvenčne omejitve diode,

– razložiti lastnosti bipolarnega tranzistorja v različnih območjih delovanja,

– oceniti omejitve pri izbiri bipolarnega tranzistorja za različne namene uporabe,

– razložiti delovanje in prednosti unipolarnih tranzistorjev,

– pojasniti delovanje in praktično uporabnost močnostnih polprevodniških elementov,

– opisati osnovne fizikalne mehanizme v optoelektronskih elementih.

Temeljni viri in literatura

D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, University of New Mexico, McGraw-Hill, 2011.

F. Smole, M. Topič, Elementi polprevodniške elektronike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.

F. Smole, Polprevodniška elektronika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2013.

S. M. Sze, Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, Inc., 2006.

S. O. Kasap, Optoelectronics and Photonics, Prentice Hall, Inc., 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411