Energetika in okolje

Opis predmeta

Potrebe po energiji. Vloga energije v družbi. Trajnostna energetika. Primarni viri energije. Osnove energetskih pretvorb v električno energijo. Konvencionalni viri električne energije. Obnovljivi viri električne energije. Alternativni viri električne energije. Izkoristki pretvorbe energije. Vplivi proizvodnje električne energije na okolje. Vloga in osnovne značilnosti elektroenergetskih sistemov. Osnove obratovanja elektroenergetskih sistemov. Osnove prenosa električne energije. Osnove razdeljevanja električne energije. Značilnosti odjema električne energije. Smotrna raba energije. Aktualna problematika preskrbe z električno energijo: okoljevarstvena vprašanja (NIMBY efekt, BANANA efekt). Povečanje prenosnih zmogljivosti (zastale investicije, okoljevarstveni razlogi). Zanesljivost dobave električne energije. Kakovost električne energije. Trg z električno energijo in njegovi vplivi. Načrtovanje elektroenergetskih sistemov. Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov. Nove tehnologije proizvodnje, prenosa, razdeljevanja in porabe električne energije.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Slušatelji si bodo ustvarili celostno sliko potreb po energiji in izkoriščanju primarnih virov. Pridobili bodo osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. V okviru aktualne problematike predmet izpostavlja okoljevarstvene vidike, vpliv trga z električno energijo in razvoj novih tehnologij, obnovljive vire energije (veter, voda, sonce, biomasa itn.) in predvsem učinkovito rabo energije.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen oceniti kakšne so potrebe po energiji. Sposoben bo izračunati, koliko  električne energije se dobi iz primarnih virov energije in kakšne so posledice na okolje.  Sposoben bo oceniti, kako se energija prenaša in razdeljuje med odjemalce. Z osnovnim znanjem bo slušatelj sposoben matematično modelirati in reševati osnovne probleme na področju energetike, kar zajema smotrno rabo energije, obstoječe in nove tehnologije, kakovost električne energije in trgovanje z električno energijo.

Temeljni viri in literatura

1. Standard Handbook for Electrical Engineers, The McGraw-Hill, 2006

2. B. Sorensen, Renewable Energy, Fourth Edition, Elsevier Inc., 2010

3. Solar Energy Engineering, Elsevier Inc., 2009

4. Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Elsevier Inc., 2007

5. S. Pryja, D. J. Inman, Energy Harvesting Technology, Springer, 2009

6. R. A. Higgins, Energy Storage, Springer, 2010

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411