Energetske pretvorbe in okolje

Opis predmeta

Vloga izkoriščanja energetskih virov pri razvoju civilizacije in družbe. Globalni pogled na problematiko oskrbe z energijo, vplivni dejavniki rasti energetskih potreb. Osnovne fizikalne zakonitosti energetskih pretvorb in tehnologija izkoriščanja primarnih energetskih virov (trendi razvoja). Okoljska in družbena sprejemljivost tehnologij energetskih pretvorb. Dileme in tehnične težave zadovoljevanja energetskih potreb z energijo iz sonaravnih virov, primerjava s klasičnimi tehnologijami. Vpliv energetskih pretvorb na okolje – dejstva ali modni trendi? Racionalna raba energije ali varčevanje ne glede na ceno (značilni primeri). Strateške usmeritve in regulativa EU na področju oskrbe z energijo. Ekonomsko ovrednotenje zadovoljevanja energetskih potreb (ekonomska analiza različnih rešitev oz. energetskih varčevalnih ukrepov). Pogled v prihodnost.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Slušatelj si bo ustvaril širok pogled na problem oskrbe z energijo, saj do napačnih odločitev na tem področju prihaja ravno zaradi parcialnega pogleda na problematiko. Ob predpostavki poznavanja osnovnih značilnosti, tehničnih možnosti izkoriščanja ter ekonomskih kazalcev izrabe primarnih energentov bo pridobil znanja potrebna za odločanje na področju zadovoljevanja energetskih potreb, tako na mikro nivoju, kakor v globalnem smislu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodeno projektno-seminarsko delo

Predvideni študijski rezultati

Povedano na splošno, bo študent spoznal širino problematike oskrbe z energijo v smislu prepletanja tehničnih možnosti, vpliva na okolje, regulative, političnih odločitev in vpliva civilne sfere.

V okviru tega bo:

razumel fizikalno ozadje in metode pretvorbe primarnih energetskih virov s konvencionalno tehnologijo oz. alternativnimi tehnologijami,

spoznal bo fizikalno-tehnične principe prenosa energije, izkoristke energetskih pretvorb in transporta, njihove osnovne ekonomske kazalce in okoljske omejitve.

Kot nujen pogoj za razumevanje oskrbe z električno energijo bo spoznal obratovalne značilnosti virov električne energije, pogoje obratovanja EES in porabnikov električne energije.

Temeljni viri in literatura

  1. Sørensen, Bent: Renewable energy conversion, transmission, and storage, Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, cop. 2007
  2. Twidell, John, Weir, Anthony D.: Renewable energy resources, London, New York : Taylor & Francis, 2006
  3. Plimer Ian: Heaven and Earth: Taylor Trade Publishing, 2009
  4. Group of authors: Future of the Electric Grid, 2011 Massachusetts Institute of Technology, Free access at http://web.mit.edu/mitei/research/studies/the-electric-grid-2011.shtml
  5. David J. C. MacKay Sustainable Energy — without the hot air, electronic copy is provided, free, for personal use only. See www.withouthotair.com. Slovene version: Energetika.NET, Ljubljana 2013

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411