Generatorji in transformatorji

Opis predmeta

Izgube v jedru, navitjih in dodatne izgube v generatorjih in transformatorjih. Vezave navitij (Y, D, Z). Vezava V (open delta). Problem magnetenja v generatorjih in transformatorjih. Dinamična analiza kratkih stikov pri generatorjih in transformatorjih. Vklopni pojav v generatorjih in transformatorjih. Segrevanje, ohlajenje in različni tipi hlajenja (ONAN, ONAF, OFAF…). Dušenje kratkih stikov. Osnovni preizkusi generatorjev in transformatorjev. Spremljanje staranja izolacije v generatorjih in transformatorjih.

Obratovalna stanja (otočno obratovanja, obratovanje na togem omrežju, sinhronski kompenzator). Nihanja generatorja. Sinhronska reaktanca. Tranzientna reaktanca. Subtranzientna reaktanca. Sistem »ne-enoto«. Generatorji in transformatorji predstavljeni s simetričnimi komponentami.  

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobitev poglobljenega znanja o lastnostih, konstrukcijskih značilnostih in možnostih uporabe različnih vrst generatorjev in transformatorjev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, demonstracije, delo z računalniškimi orodji, laboratorijske vaje, seminarske naloge, projektno delo

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-predstaviti problematiko magnetenja v generatorjih in transformatorjih,

-pojasniti vklopne pojave v generatorjih in transformatorjih,

-aplicirati preizkuse generatorjev in transformatorjev za njihovo karakterizacijo,

-analizirati kratke stike pri generatorjih in transformatorjih,

-ponazoriti generatorje in transformatorje s simetričnimi komponentami.

-pojasniti obratovalna stanja generatorjev in transformatorjev (otočno obratovanja, obratovanje na togem omrežju, sinhronska kompenzacija).

Temeljni viri in literatura

  1. Jereb Peter, Damijan Miljavec: Vezna teorija električnih strojev, Založba FE in FRI 2008
  2. Bharat Heavy Electricals Limited: Transformers, McGraw-Hill, 2005
  3. S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde: Transformer Engineering, Marcel Dekker, Inc., 2004
  4. James H. Harlow: Electric Power Transformer Engineering, CRC Press, 2003
  5. Aa. Carlson, J. Fuhr, G. Schemel, F. Wegscheider: Testing of Power Transformers,
    1. Pro Print GmbH for ABB, Düsseldorf, 2003
  6. Ion Boldea Variable Speed Generators, Taylor & Francis, 12. dec. 2010.
  7. Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valeria Hrabovcova, Design of Rotating Electrical Machines, John Wiley & Sons, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411