Industrijska elektronika

Opis predmeta

Uvod v operacijski ojačevalnik; Lastnosti idealnega operacijskega ojačevalnika in odstopanja realnega (vpliv končnega ojačenja, vhodne in izhodne upornosti, mirovnega toka, preostale napetosti, slabljenja sofazne napetosti); Pregled osnovnih linearnih in nelinearih vezij z operacijskim ojačevalnikom (seštevalnik, odštevalnik, integrator, diferenciator, logaritemski in eksponencialni ojačevalnik, množilnik); Nadomestna vezja in matematične predstavitve vezij za enosmerne razmere in majhne izmenične napetostno-tokovne spremembe; Pregled, izpeljava matematičnih modelov, analiza občutljivosti na primeru izbranih vezij merilne in regulacijske tehnike (tokovno / napetostni in napetostni / tokovni pretvornik, mostična vezja z operacijskim ojačevalnikom, instrumentacijski ojačevalnik, merilnik temenske ter efektivne vrednosti, precizijski polvalni in polnovalni usmernik, zaporedno in vzporedno vezje stabilizatorja napetosti, regulatorji (P,I,PID), omejevalniki porasta napetosti, omejevalnik napetosti); Obravnava aktivnih filtrov.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu posredovati znanje s področja obdelave signalov z operacijskim ojačevalnikom. Predmet vključuje tehnične izzive iz različnih tehniških področij (merilna, procesna in krmilno-regulacijska tehnika). Posreduje teoretične osnove za analizo in oceno odstopanj, ki jih povzročajo lastnosti realnih komponent. Študentu posreduje znanje o omejitvah tovrstnih komponent in vezij, ki so tvorjene z realnimi komponentami.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so podane teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom postopka reševanja enostavnejših praktičnih izzivov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj, katerih se študentje postopoma seznanjajo s komponentami, z njihovimi realnimi lastnostmi in z njihovo vlogo v različnih osnovnih vezjih. Seznanijo se tudi z merilnimi instrumenti in z najbolj pogostimi nevarnostmi in napakami pri merjenju.

Laboratorijski modeli omogočajo sočasno delo  dveh ali treh študentov, ki ob koncu semestra poročajo o končnih rezultatih s primerjavo izsledkov iz literature.

 

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati zgradbo operacijskega ojačevalnika,

–  razložiti (ob pomoči nadomestne sheme) vzrok odstopanj med realnim in idealiziranim ojačevalnikom,

– izračunati odstopanja povzročena z analizo idealiziranih komponent,

– razviti vhodno-izhodne relacije obravnavanih vezij,

– uporabiti obravnavane analizne postopke na enostavnejših kot tudi kompleksnejših vezjih,

– zasnovati in argumentirati zasnove kompleksnejših vezij s področja  merilne, procesne in krmilno regulacijske tehnike.

Reference nosilca

  1. PETKOVŠEK, Marko, LEBAN, Aleš, NEMEC, Mitja, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Series active power filter for high-voltage synchronous generators, Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, Dec. 2013, vol. 43, no. 4, str. 228-234.
  2. FLISAR, Uroš, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Voltage sag independent operation of induction motor based on Z-source inverter, Compel, ISSN 0332-1649, 2012, vol. 31, no. 6, str. 1931-1944.
  3. RUPAR, Uroš, LAHAJNAR, Franci, ZAJEC, Peter. Iterative-learning-based torque-ripple compensation in a transverse flux motor, IET control theory & applications, ISSN 1751-8644, 2012, vol. 6, no. 3, str. 341-348.
  4. PETKOVŠEK, Marko, KOSMATIN, Peter, ZEVNIK, Ciril, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Measurement system for testing of bipolar plates for PEM electrolyzers, Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, mar. 2012, letn. 42, št. 1, str. 60-67.
  5. OSTROŽNIK, Simon, BAJEC, Primož, ZAJEC, Peter. A study of a hybrid filter, IEEE transactions on industrial electronics, ISSN 0278-0046, Mar. 2010, vol. 57, no. 3, str. 935-942.

Temeljni viri in literatura

  1. P. Šuhel: Sistemi industrijske elektronike: Operacijski ojačevalniki, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1990.
  2. P. Zajec: "Interna skripta-zapiski predavanj", 2012; spletna učilnica eFE.
  3. T.E. Price: Analog Electronics, Prentice Hall, London, 1997.
  4. J.M. Jacob: Analog Integrated Circuit Applications, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
  5. R.F. Coughlin & F.F.Driscoll: Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, Prentice Hall, New Jersey, 2001.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411