Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba

Opis predmeta

Namen predmeta je spoznati različne vloge sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v družbi in razumeti izbrane teoretske ter analitične pristope za analizo njihovih družbenih učinkov ter ključnih kulturnih, ekonomskih in političnih posledic za obstoječe družbene fenomene.

Predmet se tematsko usmerja na spremembe, ki jih digitalne tehnologije vnašajo v delovanje organizacij, institucij, medijskih sistemov pa tudi v vsakdanje življenje.

Predmet tako obravnava komunikacijske in družbene specifike digitalnih tehnologij na več področjih: v politični in medijski sferi; v zasebni sferi; v civilno družbeni sferi in v korporativnem in medijskem komuniciranju.

Predmet analizira povezanost IKT z javnostmi, občinstvi in uporabniki;  raziskuje vlogo strategij, vzorcev in komunikacijske moči; analizira vzorce potrošnje, komuniciranja in razumevanja sodobnih medijev med različnimi uporabniki.

Cilji in kompetence

Spoznati družbene predhodnike in posledice IKT, prav tako pa tudi strateške komunikacijske rabe multimedije.

Ob uspešnem opravljanju predmeta študenti dobijo širšo sliko področja svojega prihodnjega dela in nekatera osnovna orodja za praktično udejanjanje multimedijskih projektov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje. Vsak študent izdela skupinsko projektno nalogo. Skupinska analiza in interpretacija rabe multimedije v sodobnih organizacijah.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje temeljnih teorij o sovplivanju IKT ter družbe in osnov sodobne digitalne kulture.

Reference nosilca

Dr. Tanja Oblak Črnič je redna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije. Je avtorica dveh monografij, sourednica ene monografije ter večkratna gostujoča urednica v družboslovnih revijah (Teorija in praksa, Družboslovne razprave, MedienJournal). Rezultate svojega dela redno objavlja v domači in mednarodni znanstveni periodiki, aktivno pa sodeluje tudi kot predavateljica in mentorica na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Izbrane reference s področja so:

 1. LUTHAR, Breda, OBLAK ČRNIČ, Tanja. Media repertoires and discursive communities : studying audiences in the multimedia age. Communications, ISSN 0341-2059, Nov. 2017, vol. 42, no. 4, str. 415-439.
 2. Oblak Črnič, Tanja. 2014. Digitalne kulture in razredne razlike. V B. Luthar (ur). Kultura in razred, str 125-146. Ljubljana: FDV.
 3. OBLAK Črnič, Tanja, LUTHAR, Breda. (ur). 2009. Mobilni telefon in transformacija vsakdana, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 4. OBLAK Tanja, Gregor Petrič. 2005. Splet kot medij in mediji na spletu. Ljubljana: FDV.
 5. OBLAK, Tanja 2003. Izzivi e-demokracije. Ljubljana: FDV.

Dr. Dejan Jontes izredni profesor na Katedri za medijske in komunikacijske študije. Je avtor ene monografije in sourednik ene monografije. Rezultate svojega dela redno objavlja v domači in mednarodni znanstveni periodiki, aktivno pa sodeluje tudi kot predavatelj in mentor na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Izbrane reference s področja so:

 1. JONTES, Dejan, OBLAK ČRNIČ, Tanja. 2019. Digitalno nasilje v perspektivi medijskih študij : pomen medijske potrošnje in vsakdanjega življenja mladih. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, letn. 30, št. 1/2, str. 119-136, 184-185, ilustr.
 2. JONTES, Dejan. 2019. Gospodinje, ruralci in preprosti ljudje : konstrukcije televizijskega občinstva. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. str. 127-150, 215, tabele.
 3. JONTES, Dejan. 2017. Televizijska občinstva v večkanalnem okolju: fragmentacija, spol in (ne)spremenjena vloga sporeda. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 54, št. 3/4, str. 668-686, 704, ilustr.
 4. JONTES, Dejan. 2017. Television taste and changing patterns of viewing in Slovenia. V: Informacijska tehnologija i mediji 2016 : zbornik, (Biblioteka Informacijska tehnologija i mediji, knj. 1). Zagreb: Hrvatski studiji. str. 9-18, tabele.

Dr. Maruša Pušnik izredna profesorica na Katedri za medijske in komunikacijske študije. Je avtorica dveh monografij in sourednica dveh monografij, ena od teh v mednarodni založbi. Rezultate svojega dela redno objavlja v domači in mednarodni znanstveni periodiki, aktivno pa sodeluje tudi kot predavateljica in mentorica na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Izbrane reference s področja so:

 1. PUŠNIK, Maruša. 2020. The archaeology of the walkman: audience perspectives and the roots of mobile media intimacy. V: HALL, Nick (ur.). Hands on media history : a new methodology in the humanities and social sciences. London; New York: Routledge., str. 126-144.
 2. PUŠNIK, Maruša. 2019. Kulturna zgodovina elektronskih medijev: od telefona do walkmana, (Knjižna zbirka Media). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 174 str., ilustr..
 3. PUŠNIK, Maruša, BOBNIČ, Robert, JONTES, Dejan. 2018. Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti. V: INNIS, Harold A. Pristranost komuniciranja, (Knjižna zbirka Theoria, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, str. 5-27.
 4. PUŠNIK, Maruša, LUTHAR, Breda. 2017. Spol in rabe intimnih tehnologij. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 649-667, 704

PUŠNIK, Maruša. 2015. Cinema culture and audience rituals: early mediatisation of society. Anthropological notebooks, 2015, year 21, no. 3, str. 51-74, ilustr.

Temeljni viri in literatura

 1. Castells, Manuel. 2007. The rise of the Network Society. Blackwell.
 2. Fuchs, Christian. 2008. Internet and Society. Social Theory in the Information Age. London: Routledge.
 3. Van Dijck, Jose. 2013. The Culture of Connectivity: A critical history of social media. Oxford: Oxford University Press.
 4. Lindgren, Simon. 2017. Digital Media& Society. London: Sage.
 5. Couldry, Nick in Andreas Hepp. 2017. The mediated construction of reality. Cambridge: Polity Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411