Integrirana vezja pri visokih frekvencah

Opis predmeta

 1. Uvod: spektri, področja, električne dimenzije, tehnologije, načrt dela.
 2. Visokofrekvenčni sistemi: WLAN, GSM, GPS, Senzorji, VF Biomedicinske naprave, Reziskovalne naprave (NMR), skupni VF moduli.
 3. Kratka ponovitev teoretičnih osnov: valovanje, linije, abstraktni modeli (S in X parametri), impedančne matrike, ABCD matrike, Smithov diagram, ubiranje, Modeliranje, CAD orodja in simulacije, meritve.
 4. Načrtovanje visokofrekvenčnih gradnikov: Modeliranje, CAD orodja, simulacije, načrtovanje aktivnih in pasivnih VF vezji, digitalna vezja pri visokih frekvencah, VF meritve.
 5. Osnove elektromagnetne združljivosti: osnovni pojmi, odpravljanje motenj, zaščita pred motnjami, zagotavljanje elektromagnetne združljivosti, meritve, orodja za načrtovanje.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje in uporaba specifičnih elementov vezji in sistemov za visoke frekvence ter uporabe specifičnih metod analize, sinteze ter načrtovanja z uporabo CAD načrtovalskih orodji in meritev visokofrekvenčnih vezji in sistemov.  Poleg tega se bodo študentje sposobni analizirati karakteristike nekaterih VF vezji in sistemov in bili sposobni uporabiti osnovne koncepte elektromagnetne združljivosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje sestavljene iz dveh delov: uporaba CAD orodji pri načrtovanju realnih VF vezji ter meritve VF vezji in sistemov.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • Razumeti delovanje visokofrekvenčnih vezji in sistemov ter identificirati gradnike s podobnimi karakteristikami,
 • Uporabiti teorijo linij pri načrtovanju vezji pri visokih frekvencah,
 • Uporabiti Smithov diagram ter teorijo za prilagajanje elementov pri visokih frekvencah,
 • Načrtovati preprosta  vezja, ki delujejo na visokih frekvencah,
 • Uporabe malosignalnih linearnih in nelinearnih parametrov pri analizi in sintezi vezji pri visokih frekvencah,
 • Uporabe teorije grafov pri reševanju in analizi vezji pri visokih frekvencah,
 • Načrtovati preproste pasivne in aktivne gradnike,
 • Uporabe modernih CAD orodji pri analizi in sintezi vezji pri visokih frekvencah,
 • Razumeti vpliv signalov visokih frekvenc na obnašanje vezji.

Temeljni viri in literatura

 1. M. Steer, Microwave and RF design, A systems approach, SciTech publishing, 2013.
 2. G. B. Roberto Sorentino, Microwave and RF Engineering, New York: Wiley, 2010.
 3. D. M. Pozar, Microwave engineering, Wiley, 2012.
 4. B. Razavi, RF microelectronics, New York: Pearson international, 2012.
 5. R. C. Paul, Electromagnetic compatibility, Wiley, 1992.
 6. Kostevc, D. Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
 7. Kopije prosojnic predavanj in navodila za laboratorijske vaje/Copies of lecture slides and instructions for laboratory exercises
 8. http://lmfe.fe.uni-lj.si/predmeti-vsi/vezja-pri-visokih-frekvencah/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411