Inteligentne metode raziskovanja podatkov v biomedicini

Opis predmeta

 • Uvod v inteligentne sisteme. Prikaz inteligentnih sistemov v raziskovanju podatkov, modeliranju, razvrščanju v biomedicini, razpoznavanju, vodenju in detekciji napak.
 • Osnovne metode nelinearne lokalne optimizacije, s poudarkom na metodah, ki so uporabne v inteligentnih sistemih in metode nelinearne globalne optimizacije.  
 • Metode nelinearne globalne optimizacije s primeri:  metoda ohlajanja, evolucijskih algoritmov, genetskih algoritmov, metoda delcev, metoda drevesnega iskanja.
 •  Nenadzorovane metode učenja. Metoda glavnih komponent. Uporaba metode glavnih komponent pri identifikaciji, filtriranju, stiskanju podatkov in detekciji napak.
 • Metode rojenja. Metode mehkega rojenja: metoda mehkih c-povprečij, metod Gustafson-Kessel, metoda možnih c-povprečij, metoda regresijskega rojenja.
 • Optimizacija kompleksnosti modelov. Verifikacija in validacija modelov. Eksplicitna in implicitna optimizacija strukture modela.
 • Statični modeli. Formulacija na osnovi baznih funkcij. Polinomski modeli.
 • Nevronske mreže. Večplastni perceptron. Gaussove nevronske mreže in aproksimacija funkcij. Primeri nevronskih mrež v biomedicini.
 • Mehki in nevro-mehki modeli. Mehka logika. Tipi mehkih sistemov. Učenje nevro-mehkih sistemov. Ocenjevanje izhodnih parametrov mehkih modelov. Globalna in lokalna estimacija.
 • Ekspertni sistemi na osnovi mehkih modelov. Gradnja ekspertnih sistemov na osnovi podatkov. Primeri ekspertnih sistemov v biomedicini.
 • Nelinearni dinamični sistemi.  Klasični polinomski modeli v nelinearnem modeliranju. Dinamični mehki in nevronski modeli.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Seznaniti študenta z osnovnimi matematičnimi in računalniškimi načeli izgradnje inteligentnih sistemov za pomoč pri odločanju v sodobnih sistemih.     

Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • laboratorijske vaje in projekti,
 • reševanje domačih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Po zaključku tega predmeta bo študent zmožen izkazati znanje in razumevanje:

 • gradnje inteligentnih sistemov, ki so osnova za raziskovanje in razumevanje biomedicinskih sistemov,
 • raziskovanja biomedicinskih podatkov na osnovi metod umetne inteligence.

Uporaba znanja:

Pridobljeno znanje bo študent lahko uporabil pri gradnji modelov za raziskovanje in nadzor biomedicinskih podatkov. Študent bo zmožen kritično ovrednotiti skladnost med pridobljenim znanjem ter uporabo v praksi.

Prenosljive spretnosti:

Študent si bo pridobil spretnosti:

 • uporabe literature ter drugih virov s področja inteligentnih sistemov pri raziskovanju podatkov.
 • uporaba računalniških razvojnih orodij in okolij za programiranje (pisanje programov programskem okolju Matlab),
 • reševanja problemov: analiza problema, načrtovanje algoritma, implementacija programa in testiranje programa.

Temeljni viri in literatura

I. Škrjanc: Inteligentni sistemi pri raziskovanju podatkov in odločanju, skripta, 2016.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411