Inteligentni sistemi

Opis predmeta

Inteligenca naravnih in umetnih sistemov: definicija inteligence in zgodovinski pregled razvoja inteligentnih sistemov. Matematične osnove in modeliranje  inteligentnih sistemov.  Inteligentni prostori: zmožnosti današnje tehnologije in obeti v prihodnje. Uporaba inteligence v informacijsko komunikacijskih sistemih: uporabniški vmesniki, inteligentni terminali, vsenavzočnost, identifikacija, modeliranje uporabnikov, rudarjenje s podatki, personalizacija. Metode in algoritmi inteligentnih sistemov Analiza in modeliranje znanja ter metode učenja. Definicija referenčne arhitekture in razvoj inteligence sistema. Zgradba inteligentnega sistema: zajem podatkov, obdelava podatkov in odziv sistema.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Poznavanje orodij in tehnik za pomoč pri modeliranju, odločanju in obvladovanju informacij.   

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Razumeti pojem inteligence v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih.

Uporabiti tehnike zajema, obdelave in analize podatkov.

Razumeti in uporabiti osnove modeliranja interaktivnih komunikacijskih procesov.

Uporabiti sodobne simulacijske orodja za strojno učenje.

Reševati probleme strojnega učenja z izbranimi metodami.

Reference nosilca

1. GAČNIK, Mateja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ZALETELJ, Janez, ZAJC, Matej. User-centred app design for speech sound disorders interventions with tablet computers. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, 2017, letn. 16.

2. ISTENIČ STARČIČ, Andreja, COTIČ, Mara, and ZAJC, Matej. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. British journal of educational technology, ISSN 0007-1013, sep. 2013, vol. 44, no. 5, str. 729-744, ilustr., doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01341.x.

3. PLESNIK, Emil, MALGINA, Olga, TASIČ, Jurij F., and ZAJC, Matej. Detection of the electrocardiogram fiducial points in the phase space using the euclidian distance measure. Medical engineering & physics, ISSN 1350-4533. [Print ed.], May 2012, vol. 34, no. 4, str. 524-529, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2012.01.005, doi: 10.1016/j.medengphy.2012.01.005.

4. MEŽA, Marko, BRESKVAR, Marko, KOŠIR, Andrej, BRICL, Irena, TASIČ, Jurij F., ROŽMAN, Primož. Telemedicine in the blood transfusion laboratory – remote interpretation of pre-transfusion tests. Journal of telemedicine and telecare, ISSN 1357-633X, 2007, vol. 13, no. 7, str. 357-362.

5. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner's attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2750758.

Temeljni viri in literatura

1. Hopgood, Adrian A. Intelligent systems for engineers and scientists. CRC press, 3. izdaja, 2013.

2. A. Steventon, S. Wright, Intelligent Spaces: The Application of Pervasive ICT, Springer, 2005.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411