Interdisciplinarni projekti

Opis predmeta

Predmet poteka v soizvajalstvu Fakultete za računalništvo in informatiko (50 %) in Fakultete za elektrotehniko (50 %) ter sodelovanju drugih fakultet – interdisciplinarnost. Pri izvajanju predmeta s strani Fakultete za elektrotehniko sodelujeta Andrej Kos in Matevž Pogačnik.

Interdisciplinarni projekti je predmet, pri katerem študenti v interdisciplinarnih skupinah rešujejo realne izzive iz industrijskega in družbenega okolja inštitucij pod mentorstvom učiteljev in strokovnjakov iz različnih področij. Princip reševanja izzivov temelji na treh konceptih, in sicer analize problematike s pristopom oblikovalskega razmišljaja (angl. Design Thinking), iskanje rešitve s pomočjo vitkega inoviranja (angl. Lean Methodology) in timskega projektnega dela po principih agilnega razvoja (angl. Agile Development). Multidisciplinarne skupine 3 do 5 študentov preko tedenskih srečanj z mentorji pripeljejo problem do faze koncepta (angl. Proof of Concept) ali celo do produkta z minimalno funkcionalnostjo (angl. Minimum Viable Product). Cilj predmeta je, da študenti spoznajo temelje podrobne analize problema, dejanskih želja uporabnikov in poiščejo optimalno rešitev problema. Zaključi se z javno predstavitvijo pred mentorji in uporabniki in z izdelavo predstavitvene spletne strani predlagane rešitve.

Teme projektnih nalog predlagajo pred začetkom izvajanja predmeta podjetja, občine, javne ali zasebne organizacije ali raziskovalne inštitucije. Poleg tega lahko projekte naloge predlagajo tudi študenti sami.

Posamezne tematike so porazdeljene po mentorjih oziroma asistentih. Ti prihajajo iz katerekoli fakultete UL. Mentor je oseba, ki pomaga in na koncu poda delno oceno opravljenega dela. Pri tem se ne ocenjuje le izdelka, ampak tudi opravljeno delo in napredek. Druga dva dela ocene sta predstavitvena spletna stran rešitve in javna predstavitev rezultatov projektnega dela.

Izvedba projektne naloge poteka po naslednjih fazah:

1. oblikovanje skupine študentov,

2. podobnejša seznanitev s projektnim problemom,

3. konzultacije z izvajalci predmeta, mentorjem iz podjetja oziroma organizacije, fakultete,

4. razvojno kreativno skupinsko delo na rešitvi problema,

5. predstavitve vmesnih idejnih rešitev problema na fakulteti, v podjetju oziroma organizaciji,

6. dejanska realizacija rešitve problema (izdelava prototipa izdelka),

7. spletna stran predstavitve rešitve,

8. končna predstavitev rešitve projektne naloge.

Ocena je sestavljena iz naslednjih delov:

 • izvajanje projekta (redna srečanja z mentorjem),
 • zahtevnost projekta,
 • rezultat projekta,
 • predstavitev projekta in
 • predstavitvena spletna stran projekta.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da se študentje usposobijo za ustvarjalno in inovativno delo v multidisciplinarnih skupinah za reševanje kompleksnih tehničnih problemov.

Kompetence, ki jih bodo pridobili študentje, so kombiniranje in praktična uporaba posameznih že pridobljenih specifičnih strokovnih kompetenc in njihova ustrezna komplementarna uporaba v okviru skupinskega dela po sodobnih metodologijah (angl. Design Thinking, Lean Methodology, Agile Development).

Metode poučevanja in učenja

Študentje pridobijo osnovna znanja s področij digitalizacije, projektnega vodenja, oblikovanja rešitev, identifikacije priložnosti, intelektualne lastnine, timskega dela, vrste inoviranja in metodologije za so-ustvarjanje, predstavitev.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • pojasniti dinamiko dela v multidisciplinarni skupini in principe projektnega dela,
 • uporabiti različna znanja za učinkovito reševanje projektnih problemov,
 • uporabiti sodobne metodologije dela za učinkovito reševanje problemov in dela v razvojnih ekipah,
 • uporabiti pridobljena znanja za komuniciranje v interdisciplinarni skupini,
 • uporabiti pridobljena znanja za reševanje problemov v interdisciplinarni skupini,
 • izdelati javne predstavitve idej in predlaganih rešitev,
 • strukturirano predstaviti rezultate dela na javni spletni strani,
 • ovrednotiti potencial ideje ali rešitve.

Temeljni viri in literatura

1.      K. Ulrich, S. Eppinger, Product Design and Development, McGraw-Hill, 2011

2.      S. Berkun, Making Things Happen: Mastering Project Management, O'Reilly Media, Revised edition, 2008

3.      E. Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Viking, 2011

4.      C. Heath, D. Heath, Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die, Random House, 2007

5.      O. Klaff, Pitch Anything: An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal, McGraw-Hill, 2011

6.      J. Liedtka, T. Ogilvie, The Designing for Growth: Field Book: A Step-by-step Project Guide , 2013

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411