Interdisciplinarni projekti

Opis predmeta

Vsebina predmeta temelji na soustvarjanju študentov, podjetij, organizacij in visokošolskih ustanov. V začetku se študentje seznanijo z naslednjimi tematikami: tehnološke in poslovne spremembe v okolju, digitalizacija, kompetence, projektno vodenje, metodologije za projektno vodenje, inovacije in vrste inoviranja, so-ustvarjanje in metodologije za so-ustvarjanje, design-thinking, intelektualna lastnina, timsko delo, zaznavanje priložnosti in potreb, industrijsko oblikovanje in oblikovanje za okolje, razumevanje trga in ekonomika razvoja, produktno vodenje, prototipi, vsebine in način izvedbe. V nadaljevanju študentje izdelajo projektno nalogo. Vsebina projektne naloge je multi in interdisciplinarna, lahko v vseh področjih, ki jih pokriva UL; tehnološke in netehnološke vsebine. Cilj projektne naloge je, da skupina študentov projektno nalogo reši in po možnosti izdela delujoči prototip. Skupinam študentov je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej in medsebojna pomoč. Pri projektni nalogi predstavniki podjetij oziroma institucij, učitelji in asistenti sodelujejo kot mentorji.

 

Teme projektnih nalog lahko predlagajo študentje ali visokošolski učitelji v okviru predmeta, prav tako lahko študentje uporabijo temo iz laboratorija, kjer že delajo ali temo podjetja oziroma organizacije. Pred začetkom projektov je na voljo seznam možnih projektnih nalog.

 

Posamezne tematike so porazdeljene po mentorjih oziroma asistentih. Ti lahko prihajajo iz Fakultete za elektrotehniko (formalni nosilec predmeta) ali katerekoli druge fakultete UL. Mentor je oseba, ki pomaga in na koncu poda oceno opravljenega dela. Pri tem se ne ocenjuje le izdelka, ampak tudi opravljeno delo in napredek.

 

V primeru, da študentje sami predlagajo tematiko, projektne naloge z opisi (½ strani) študentje predhodno pošljejo preko on-line obrazca izvajalcem predmeta, katere izvajalci potrdijo. V ostalih primerih študentje izberejo eno izmed predlaganih tem s strani podjetij, organizacij ali fakultet.

 

Izvedba projektne naloge poteka po naslednjih fazah:

 1. oblikovanje skupine študentov,
 2. podrobnejša seznanitev s projektnim problemom,
 3. konzultacije z izvajalci predmeta, mentorjem iz podjetja oziroma organizacije, fakultete,
 4. razvojno kreativno skupinsko delo na rešitvi problema,
 5. predstavitve vmesnih idejnih rešitev problema na fakulteti, v podjetju oziroma organizaciji,
 6. po možnosti dejanska realizacija rešitve problema (izdelava prototipa izdelka),
 7. končna predstavitev rešitve projektne naloge (opis, slike, splet, video, 5 min predstavitev).

 

Ocena je sestavljena iz naslednjih delov:

 • oddaja teme (spletni obrazec),
 • izvajanje projekta (redna srečanja z mentorjem),
 • zahtevnost projekta,
 • rezultat,
 • predstavitev,
 • slikovni/spletni/video predstavitveni material.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji: študentje se usposobijo za ustvarjalno in inovativno delo v multidisciplinarnih skupinah za reševanje kompleksnih projektnih problemov.

Kompetence, ki jih bodo pridobili študentje so  kombiniranje in praktična uporaba posameznih že pridobljenih specifičnih strokovnih kompetenc in njihova ustrezna komplementarna uporaba v okviru skupinskega dela. 

Metode poučevanja in učenja

Študentje na predavanjih dobijo osnovna znanja s področja digitalizacije, kompetenc, projektnega vodenja, oblikovanja, identifikacije priložnosti, metodologij za projektno vodenje, intelektualne lastnine, timskega dela, inovacije in vrste inoviranja, metodologije za so-ustvarjanje, design-thinking. Povabljeni so na delavnice in predavanja s področja podjetništva, projektnega vodenja, oblikovanja, agilnega razvoja ipd., študentje sodelujejo z mentorji iz podjetja, organizacije in fakultet, študentje predstavijo svoje delo, med izvajanjem projekta študentje vodijo evidenco projekta, ki vsebuje vse informacije o projektu.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • pojasniti dinamiko dela v multidisciplinarni skupini in principe projektnega dela,
 • uporabiti različna znanja za učinkovito reševanje projektnih problemov,
 • uporabiti pridobljena znanja za komuniciranje v interdisciplinarni skupini,
 • uporabiti pridobljena znanja za reševanje problemov v interdisciplinarni skupini,
 • izdelati javne predstavitve idej in predlaganih rešitev,
 • ovrednotiti potencial ideje ali rešitve.

Temeljni viri in literatura

 1. K. Ulrich, S. Eppinger, Product Design and Development, McGraw-Hill, 2011
 2. S. Berkun, Making Things Happen: Mastering Project Management, O'Reilly Media, Revised edition, 2008
 3. E. Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Viking, 2011
 4. C. Heath, D. Heath, Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die, Random House, 2007
 5. O. Klaff, Pitch Anything: An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal, McGraw-Hill, 2011

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411