Internetna omrežja

Opis predmeta

Osnovni koncepti omrežij (povezave, hierarhija, omrežni elementi, terminalska oprema, povezavnost). Arhitektura omrežij (dostop, agregacija, jedro, storitveni podsistemi). Širokopasovna omrežja in storitve. Dostopovna fiksna in mobilna omrežja ter tehnologije.   Ethernet tehnologija in omrežne storitve. Arhitektura, protokoli in storitve protokolnega sklada TCP/IP. Osnove usmerjanja. Napredno usmerjanje (algoritmi in mehanizmi). Omrežne tehnologije in storitve internetnega protokola verzije 6. Multicast prenosni način. Varnostni algoritmi, protokoli in varnostne storitve omrežij. Programsko definirana omrežja.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati koncepte, arhitekture in protokole v sodobnih komunikacijskih omrežjih. Poudarek je na vidikih in procesih prenosa prometa z internetnim protokolom.

Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti ključne tehnologije internetnih omrežij,

– opisati omrežne tehnologije v poslovnih okoljih in operaterskih okoljih, 

– opisati arhitekturo poslovnih in arhitekturo operaterskih omrežij,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih slojev komunikacijskih protokolov,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih protokolov za zagotavljanje omrežne varnosti,

– konfigurirati uporabniške, domače in poslovne omrežne naprave za osnovno povezljivost ter pri tem uporabiti smiselne kombinacije tehnologij,

– konfigurirati operaterske omrežne naprave za osnovno povezljivost ter pri tem uporabiti smiselne kombinacije tehnologij,

– primerjati koncepte, arhitekture in funkcionalnosti za domača, poslovna in operaterska omrežja.

Reference nosilca

 1. KOS, Andrej, HOMAN, Peter, BEŠTER, Janez. Performance evaluation of a synchronous bulk packet switch under real traffic conditions. IEICE transactions on communications, ISSN 0916-8516, 2003, vol. E86-B, no. 5, str. 1612-1624.
 2. KOS, Andrej, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Quality assurance in the IMS-based NGN environment. V: CRANLEY, Nicola (ur.), MURPHY, Liam (ur.). Handbook of research on wireless multimedia: quality of service and solutions. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2009, str. 240-257, ilustr.
 3. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana. Classification of incoming calls for the capital city of Slovenia smart city 112 public safety system using open Internet of Things data. International journal of distributed sensor networks. [Online ed.]. 2018, vol. 14, no. 9, str. 1-12, ilustr. ISSN 1550-1477. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1550147718801703, DOI: 10.1177/1550147718801703. [COBISS.SI-ID 2048569107]
 4. PUSTIŠEK, Matevž, ŠTEFANIČ JUŽNIČ, Leon, KOS, Andrej. Blockchain support in IoT platforms. The IPSI BgD transactions on internet research. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 14, no. 1, str. 13-20, ilustr. ISSN 1820-4503. [COBISS.SI-ID 11938132]
 5. KADUSIC, Esad, ZIVIC, Natasa, KOS, Andrej. QoS-aware dynamic MAP selection in HMIPv6 architectures. IEEE access. 2016, vol. 4, str. 3112-3126, ilustr. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2575098. [COBISS.SI-ID 11793748]
 6. PUSTIŠEK, Matevž, DOLENC, Dejan, KOS, Andrej. LDAF : low-bandwidth distributed applications framework in a use case of blockchain-enabled IoT devices. Sensors. May-2 2019, iss. 10, 2337, str. 1-15, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19102337. [COBISS.SI-ID 12534612]

Temeljni viri in literatura

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition),    ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
 4. Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, ISBN 978-0-120-88588-6, 2007, Elsevier : M. Kaufmann Publishers.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411