Internetna omrežja

Opis predmeta

Osnovni koncepti omrežij (povezave, hierarhija, omrežni elementi, terminalska oprema, povezavnost). Arhitektura omrežij (dostop, agregacija, jedro, storitveni podsistemi). Širokopasovna omrežja in storitve. Dostopovna fiksna in mobilna omrežja ter tehnologije.   Ethernet tehnologija in omrežne storitve. Arhitektura, protokoli in storitve protokolnega sklada TCP/IP. Osnove usmerjanja. Napredno usmerjanje (algoritmi in mehanizmi). Omrežne tehnologije in storitve internetnega protokola verzije 6. Multicast prenosni način. Varnostni algoritmi, protokoli in varnostne storitve omrežij. Programsko definirana omrežja.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati koncepte, arhitekture in protokole v sodobnih komunikacijskih omrežjih. Poudarek je na vidikih in procesih prenosa prometa z internetnim protokolom.

Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti ključne tehnologije internetnih omrežij,

– opisati omrežne tehnologije v poslovnih okoljih in operaterskih okoljih, 

– opisati arhitekturo poslovnih in arhitekturo operaterskih omrežij,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih slojev komunikacijskih protokolov,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih protokolov za zagotavljanje omrežne varnosti,

– konfigurirati uporabniške, domače in poslovne omrežne naprave za osnovno povezljivost ter pri tem uporabiti smiselne kombinacije tehnologij,

– konfigurirati operaterske omrežne naprave za osnovno povezljivost ter pri tem uporabiti smiselne kombinacije tehnologij,

– primerjati koncepte, arhitekture in funkcionalnosti za domača, poslovna in operaterska omrežja.

Temeljni viri in literatura

  1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition),    ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
  2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
  4. Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, ISBN 978-0-120-88588-6, 2007, Elsevier : M. Kaufmann Publishers.
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411