Inženiring informacijsko komunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Uvod v osnovna področja informacijsko komunikacijskega inženiringa: načrtovanje, modeliranje, planiranje, simulacije, emulacije, vodenje in upravljanje komunikacijskih sistemov in storitev.

Statistične značilnosti prometa in obremenitev. Teorija čakalnih vrst. Načrtovanje v tokokrogovno komutiranih sistemih. Načrtovanje v paketnih sistemih. Ozko grlo, zamašitve, blokada.

Analiza učinkovitosti in zmogljivosti sistemov.

Proces izgradnje modela. Simulacije in emulacije.

Zagotavljanje kakovosti storitev, statistični multipleks, presežno zagotavljanje kapacitete. Elastične in neelastične aplikacije. Mehanizmi (rezervacija virov, nadzor dostopa, ločevanje storitev) in protokoli za zagotavljanje kakovosti storitev. Uporabniška izkušnja. Vrednotenje prejete kakovosti.

Meritve značilnosti telekomunikacijskega prometa, obremenitev, omrežnih gradnikov in aplikacij. Testirane združljivosti in verifikacija telekomunikacijskih sistemov.

Upravljanje in nadzor telekomunikacijskih sistemov. Modeli za upravljanje, protokoli in informacijski modeli, beleženje in zaračunavanje.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanja in veščine za potrebe načrtovanja, modeliranja, planiranja, simulacij, emulacij, vodenja, merjenja, testiranja, upravljanja in vodenja telekomunikacijskih sistemov na podlagi poznavanja komunikacijskih tehnologij in storitev za potrebe razvoja, nadgradnje ali vzdrževanja sistemov v operaterskih okoljih.

Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine na področju razumevanja parametrov zmogljivosti telekomunikacijskih sistemov in njihovega kritičnega vrednotenja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti zmožni:

– opredeliti temeljne principe informacijsko komunikacijskega inženiringa,

– opisati načine pristopa k načrtovanju, modeliranju in upravljanju sistemov,

– uporabiti modele, izračunati obremenitve, 

– izmeriti situacijo pri realnem sistemu.

Temeljni viri in literatura

  1. Haesik Kim: Wireless Communicatons Systems Desing, Wiley, 2015
  2. Laszlo Lakatos, Laszlo Szeidl, Miklos Telek: Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications, Springer, 2013th Edition
  3. Villy B. Iversen: Teletraffic Engineering and Network Planning, Technical University of Denmark, 2007.
  4. Članki, objavljenih v revijah, npr: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411