Kakovost električne energije

Opis predmeta

Splošno o kakovosti električne energije, osnovni pojmi in definicije, pregled standardov. Prehodni pojavi, dolgotrajna odstopanja napetosti, kratkotrajna odstopanja napetosti, napetostno neravnotežje. Popačenje oblike; enosmerne komponenete, harmoniki, med-harmoniki. Kolebanje napetosti – fliker. Napetostni upadi in prekinitve. Kazalci prekinitev napajanja.

Izvajanje občasnih in trajnih meritev parametrov kakovosti električne energije, modeliranje delov omrežja in bremen za analizo kakovosti, sistemske impedančne karakteristike. Metode za porazdelitev odgovornosti za kakovost električne energije na sistemsko in porabniško stran. Širjenje motenj po omrežju.

Ukrepi za izboljšanje kakovosti električne energije.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Študent bo poznal osnovne pojme kakovosti električne energije in značilnosti napajalne napetosti. Pridobil bo osnovno znanje o izvedbi meritev, analizi merilnih rezultatov parametrov kakovosti napetosti in možnih ukrepih za izboljšanje kakovosti napajanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– pojasniti pomen kakovosti električne energije pri obratovanju elektroenergetskega omrežja in oskrbi odjemalcev,

– razlikovati glavne parametre kakovosti napetosti in metode za odpravo motenj,

– analizirati enostavne primere harmonske popačitve in širjenja flikerja,

– uporabiti znanje v praksi pri izvedbi meritev in analizi kakovosti električne energije,

– povezati kakovost oskrbe, načrtovanje kompenzacije in posledice slabe kakovosti oskrbe,

– uporabiti znanje o postopku izvedbe meritev in analizi merilnih rezultatov pri izvajanju drugih meritev.

Temeljni viri in literatura

Dougan, R.C., McGranaghan, M.F., Wayne Beaty, H., Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, 1996.

Blume, D., Schlabbach, J., Stephanblome, T., Spannungsqualität in elektrischen Netzen, VDE-Verlag, 1999.

Bollen, M.H.J., Understanding Power Quality Problems – Voltage Sags and Interruptions, IEEE, 2000.

Arrillaga, J., Smith, B.C., Watson, N.R., Wood, A.R., Power System Harmonic Analysis, Wiley, 2000.

Arrillaga, J., Watson, N.R., Chen, S., Power System Quality Assessment, Wiley, 2001.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411