Kakovost sistemov

Opis predmeta

Uvod (osnove tehniške infrastrukture, meroslovje, akreditiranje, standardizacija, ugotavljanje skladnosti), njihova medsebojna povezava, specifike področij;

Pojmi kakovosti in standardizacije;

Direktive in nacionalna zakonodaja (transpozicija, implementacija, sistem zakonodaje);

Standardizacija (infrastruktura standardizacije, nastanek, vrste, obnavljanje, razumevanje standardov);

Obravnava splošnih (infrastruktunih) skupin standardov (smernice za dokumentacijo sistema vodenja kakovosti, ugotavljanje skladnosti, itd.);

Filozofija novega in globalnega pristopa – koncept;

Modularni pristop k označevanju evropske skladnosti (CE) proizvodov z zahtevami standardov ter priprava celotne tehniške dokumentacije;

Sistemi vodenja kakovosti

Celovito vodenje kakovosti (TQM), tehnike reševanja problemov in krog kakovosti;

Postopki in osnovna orodja zagotavljanja kakovosti (kontrolne karte, integracija zahtev kupca v proizvod – QFD, analiza možnih napak in njihovih posledic – FMEA, nadzor procesov – PC, načrtovanje optimalnega eksperimenta, itd.);

Kakovost in standardizacija po področjih (proizvodnja, laboratoriji, storitve, okolje, varnost, zdravstvo, itd.)

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente konkretnih znanj o celovitem vzpostavljanju in zagotavljanju  kakovosti raznovrstnih sistemov, od proizvodnje do najrazličnejših storitev. V okviru tega predmeta študentje združijo vsa posamično pridobljena znanja z namenom celovitega obvladovanja  kakovosti. V ta okvir sodi presoja in certificiranje sistemov ter spoznavanje orodij za doseganje čim boljših rezultatov. Študent se pri predmetu nauči tehnike reševanja problemov s pomočjo modernih orodij za kakovost. Poleg teh znanj pa pridobi še znanje o zanesljivosti, gospodarnosti, zakonodaji in varnosti. Na treh temeljnih segmentih, ki jih tipično opredeljuje zakonodaja, zaščita človeka, okolja ter trgovina/promet, je dan poseben poudarek nadgradnji vezani na kakovost. Kakovost sistemov spoznajo študenti na praktičnih primerih in problemih. Končni cilj predmeta je biti neposredno vključen v realno okolje s področja kakovosti.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje, seminarska naloga, ekskurzija

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razložiti osnovne pojme s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda

– koristiti vse vrste standardov

– opisati akreditacijski in certifikacijski proces ter postopek presojevanja

– opisati pomena direktiv, novega in globalnega pristopa, CE označevanja in modularnega pristopa

– opisati postopke pred namestitvijo CE oznake na proizvod ter pomen in nastanek tehnične mape proizvoda

– interpretirati celovito vodenje kakovosti, sisteme vodenja kakovosti, uporabo orodij za zagotavljanje kakovosti, QFD in FMEA metodi vodenja kakovosti

– razlikovati kakovosti po področjih (pravo, proizvodi, ljudje in okolje)

– načrtovati in izvesti konkretno tehniško delo na področju preskušanja proizvodov, laboratorijskega dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti

– pripraviti in ovrednotiti eksperiment,

– pripraviti poslovnik kakovosti in implementirati sistem kakovosti skladno z zahtevami standardov

Temeljni viri in literatura

www.sist.si, www.iso.org, www.iec.ch, www.iecee.org, www.cenelec.org, www.itu.int,  www.cenorm.be, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euramet.eu, www.wto.org, www.ansi.org, http://ts.nist.gov, www.conformityassessment.org, www.wssn.net, www.oiml.org, www.asq.org, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/

DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber, PUŠNIK, Igor. Kakovost sistemov : povzetek predavanj. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2012.

DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber, PUŠNIK, Igor. Kakovost sistemov : laboratorijske vaje. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011.

Quality Assurance & Technical Documentation: A Simplified Approach by Evan Aksen, Amazon,  2012Engineering Design for Six Sigma—a systematic approach, Quality and Reliability Engineering International, Volume 26, Issue 4, June 2010, Pages: 317–324, Torben Hasenkamp Feigenbaum

Quality Function Deployment and Six Sigma, Second Edition (paperback): A QFD Handbook (2nd Edition) (QFD Handbooks) by Joseph P. Ficalora and Louis Cohen, Amazon, 2012

Effective FMEAs: Achieving Safe, Reliable, and Economical Products and Processes using Failure Mode and Effects Analysis by Carl Carlson, Amazon, 2012

“Blitz QFD – The Lean Approach to New Product Development.” ASQ World Conference on Quality Improvement. May 2012

VIM – International Vocabulary of Terms in Legal Metrology; 2012

Slovenski inštitut za standardizacijo: SIST EN 45020 – Standardizacija in z njo povezane dejavnosti – Splošni slovar, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411