Karierna komunikacija

Opis predmeta

Temeljni pojmi s področja medsebojnih komunikacij. Informacijska družba in informacijski viri. Uporaba informacijskih virov, podatkov in informacij ter komunikacijskih storitev v izobraževanju.

Načrtovanje karierne  poti (ugotavljanje interesov, sposobnosti in ciljev, ocena kariernih možnosti, spoznavanje področja dela in priložnosti za pridobivanje izkušenj, ustvarjanje konkurenčnih prednosti).

Iskanje študijskih virov (učinkovita uporaba internetnih iskalnikov, knjižnic, baz …), njihovo kritično vrednotenje ter pravilno navajanje in povzemanje (medijska pismenost).

Priprava učinkovitih osebnih življenjepisov – Europass in ostale posebne oblike.

Različne miselnosti (Fiksna, naravnana k rasti, inovativna) in pristopi k reševanju problemov.

Ustvarjalno razmišljanje za inovativno reševanje in predstavljanje problemov.

Učinkovito učenje (tehnike in veščine), uporaba informacijskih tehnologij pri učenju na daljavo, funkcionalna pismenost, diagonalno branje.

Veščine komuniciranja (pisno, elektronsko, govorno), javno nastopanje in retorika, veščine dialoga, poslušanja, prepričevanja in pogajanj, ciljno komuniciranje, reševanje konfliktov.

Projektno in timsko delo (oblikovanje, vloge v timu, koordiniranje, motivacija skupine, vodenje).

Predstavitev rezultatov.

Osnove poslovnega bontona.

Uporaba multimedijskih orodij v interaktivnem sodelovanju ter inovacijskih okoljih.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja usmeritev in orodij informacijske družbe, ki jih potrebujejo za bodoči strokovnjaki multimedije. Jedro snovi predmeta predstavlja teoretična osnova, ki se navezuje na praktična znanja iz projektov in realnih poslovnih okolij. Snov predstavlja zaključeno celoto, hkrati pa je motivacija za študij strokovnih predmetov v višjih letnikih multimedije.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo v obliki seminarja. E-izobraževanje in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študentje zmožni:

– poiskati ustrezne vire za nadaljnji študij in projektno delo

– organizirati timsko delo od določitve vlog do koordinacije

– preučiti izzive poslovnih priložnosti in konkurenčnosti

– analizirati tveganja na poti od ideje do realizacije uspešnega projekta

– vrednotiti rezultate opravljenega dela

– poročati o rezultatih pisno, ustno in elektronsko

Temeljni viri in literatura

  1. Daniel Coyle, The Talent Code: Greatness isn’t born. It’s Grown. Here’s how. (2009).
  2. George Couros, The Innovator's Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity. (2015).
  3. Liedtka, J., Ogilvie, T., Brozenske, R. (2014). The designing for growth field book: A step-by-step project guide 

  4. Richard N. Bolles, What Color Is Your Parachute? 2018: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers (2017)
  5. Jeff Goins, The Art of Work: A Proven Path to Discovering What You Were Meant to Do (2015)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411