Karierna komunikacija

Opis predmeta

Temeljni pojmi s področja medsebojnih komunikacij. Informacijska družba in informacijski viri. Uporaba informacijskih virov, podatkov in informacij ter komunikacijskih storitev v izobraževanju.

Načrtovanje karierne  poti (ugotavljanje interesov, sposobnosti in ciljev, ocena kariernih možnosti, spoznavanje področja dela in priložnosti za pridobivanje izkušenj, ustvarjanje konkurenčnih prednosti).

Iskanje študijskih virov (učinkovita uporaba internetnih iskalnikov, knjižnic, baz …), njihovo kritično vrednotenje ter pravilno navajanje in povzemanje (medijska pismenost).

Priprava učinkovitih osebnih življenjepisov – Europass in ostale posebne oblike.

Različne miselnosti (Fiksna, naravnana k rasti, inovativna) in pristopi k reševanju problemov.

Ustvarjalno razmišljanje za inovativno reševanje in predstavljanje problemov.

Učinkovito učenje (tehnike in veščine), uporaba informacijskih tehnologij pri učenju na daljavo, funkcionalna pismenost, diagonalno branje.

Veščine komuniciranja (pisno, elektronsko, govorno), javno nastopanje in retorika, veščine dialoga, poslušanja, prepričevanja in pogajanj, ciljno komuniciranje, reševanje konfliktov.

Projektno in timsko delo (oblikovanje, vloge v timu, koordiniranje, motivacija skupine, vodenje).

Predstavitev rezultatov.

Osnove poslovnega bontona.

Uporaba multimedijskih orodij v interaktivnem sodelovanju ter inovacijskih okoljih.

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja usmeritev in orodij informacijske družbe, ki jih potrebujejo za bodoči strokovnjaki multimedije. Jedro snovi predmeta predstavlja teoretična osnova, ki se navezuje na praktična znanja iz projektov in realnih poslovnih okolij. Snov predstavlja zaključeno celoto, hkrati pa je motivacija za študij strokovnih predmetov v višjih letnikih multimedije.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo v obliki seminarja. E-izobraževanje in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študentje zmožni:

– poiskati ustrezne vire za nadaljnji študij in projektno delo

– organizirati timsko delo od določitve vlog do koordinacije

– preučiti izzive poslovnih priložnosti in konkurenčnosti

– analizirati tveganja na poti od ideje do realizacije uspešnega projekta

– vrednotiti rezultate opravljenega dela

– poročati o rezultatih pisno, ustno in elektronsko

Reference nosilca

Prof. dr. Janez Bešter je profesor in predstojnik Laboratorija za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno in razvojno delo obsega načrtovanje, izvedbo in optimizacijo komunikacijskih sistemov in interneta stvari, s poudarkom na uvajanju novih interaktivnih multimedijskih storitev v poslovanje in izobraževanje. Izvaja predavanja pri predmetih Internetne storitve in aplikacije, Inženiring informacijsko komunikacijskih sistemov, Karierna komunikacija, Komunikacijski sistemi, Mobilnost in internet stvari, Multimedijski sistemi, Načrtovanje in upravljanje komunikacijskih sistemov.

Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je aktivno je sodeloval pri vzpostavitvi Centra informacijskih tehnologij in Multimedijskega centra na FE ter vzpostavitvi novega univerzitetnega študijskega programa Multimedija in Laboratorija za Multimedijo (LMMFE). Sodeloval je tudi pri ustanovitvi slovenske Tehnološke mreže ICT, ki združuje več kot 50 podjetij, ustanov in organizacij z najširšega področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) ter vzpostavitvi Centra odličnosti za IKT, Kompetenčnega centra Opcomm in Digitalne akademije DA!.

Prof. Bešter je pobudnik vzpostavitve ekosistema talentov, ki se udejanja v projektih TIP (talenti, inovativnost, podjetnost). V okviru TIP sta vzpostavljena tudi dva uspešna mladinska inovacijska laboratorija OpenLab v Kranju in MakerLab v Ljubljani.

Je soavtor 18 patentov, od tega 5 v ZDA, ter član številnih strokovnih organizacij in ekspertnih skupin. Sodeluje v številnih mednarodnih tehnoloških pobudah, aktivno deluje na področju sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom.

1. ČOROVIĆ, Selma, KOS, Andrej, BEŠTER, Janez, MIKLAVČIČ, Damijan. An e-learning application on cell and tissue eletroporation [!]. EUROSIM simulation news Europe, ISSN 0929-2268, Aug. 2011, vol. 22, no. 2, str. 11-16,

2. VODOPIVEC, Samo, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. A multihoming clustering algorithm for vehicular ad hoc networks. International journal of distributed sensor networks, ISSN 1550-1477. [Online ed.], 2014, vol. 2014, str. 1-8,

3. ISAKOVIĆ, Maša, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Usability pitfalls of diabetes mHealth apps for the elderly. Journal of diabetes research, ISSN 2314-6753, 2016, vol. 2016, str. 1-9,

4. PAPIĆ, Marko, GREGORC, Andrej, ŽURBI, Rok, BEŠTER, Janez. Trends in ICT and multimedia based education = Trendi na področju izobraževanja z uporabo IKT in multimedije. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings, XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University. 2010, str. 1-11,

5. KOS, Andrej, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Quality assurance in the IMS-based NGN environment. V: CRANLEY, Nicola (ur.), MURPHY, Liam (ur.). Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions. Hershey; New York: Information Science Reference. cop. 2009, str. 240-257

Temeljni viri in literatura

  1. Daniel Coyle, The Talent Code: Greatness isn’t born. It’s Grown. Here’s how. (2009).
  2. George Couros, The Innovator's Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity. (2015).
  3. Liedtka, J., Ogilvie, T., Brozenske, R. (2014). The designing for growth field book: A step-by-step project guide 

  4. Richard N. Bolles, What Color Is Your Parachute? 2018: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers (2017)
  5. Jeff Goins, The Art of Work: A Proven Path to Discovering What You Were Meant to Do (2015)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411