Komunikacija človek računalnik

Opis predmeta

Predavanja:

1. Sposobnosti človeka (spomin in učenje, zaznavanje, poznavanje).

2. Vrste komunikacije človek računalnik (KČR) (vhodni modeli, izhodni modeli).

3. Pravila načrtovanja za KČR (principi, navodila).

4. Vzorec model-pogled-nadzornik.

5. Glasovni vmesniki.

6. Komunikacija možgani računalnik in elektroencefalogram.

7. Načrtovanje neinvazivnega vmesnika možgani računalnik (VMR).

8. Mednarodna referenčna podatkovna baza za načrtovanje VMR (EEGMMI DS – EEG Motor Movement/Imagery DataSet).

9. Izločanje časovno prostorskih značilk.

10. Spektralna analiza (časovno frekvenčne predstavitve, parametrično modeliranje).

11. Klasifikacija časovno prostorskih značilk.

12. VMR s strojnim učenjem.

13. VMR aplikacije (pomikanje kurzorja, črkovanje, komunikacija za hendikepirane).

Vaje:

1. Utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi s primeri.

2. Predstavitev tipičnih aspektov načrtovanja aplikacij KČR.

Domače naloge:

Študentje izdelajo tri projekte oziroma aplikacije in vsakega od njih zagovarjajo učitelju. Te projekte lahko študentje opravljajo tudi pri vajah ob pomoči učitelja.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati splošni vpogled v področje interakcije med človekom in računalnikom. Študentje naj razumejo širok  razpon konceptov pri komunikaciji med človekom in računalnikom ter naj so sposobni uporabiti principe, navodila in tehnike načrtovanja za: načrtovanje interaktivnih aplikacij in uporabniških vmesnikov, s posebnim poudarkom na komunikaciji možgani računalnik, za njihovo analizo in evaluacijo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje z ustnimi zagovori,  domače naloge.  Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah in domačih nalogah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem zaključku tega predmeta naj bi bili študenti zmožni:

– poznati osnovne koncepte komunikacije človek računalnik,

– poznati koncepte interakcije, principe, navodila in postopke

načrtovanja interaktivnih aplikacij ter uporabniških vmesnikov,

– poznati postopke vrednotenja vmesnikov,

– prepoznati slabo in dobro načrtane uporabniške vmesnike in

interaktivne aplikacije,

– načrtati uporabniške vmesnike in interaktivne aplikacije,

– vrednotiti uporabniške vmesnike in interaktivne aplikacije,

– analizirati in avtomatsko klasificirati možganske valove,

– načrtati vmesnik možgani računalnik.

Temeljni viri in literatura

1.      Norman K L: Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction, 2008, Cambridge.

2.       Norman D A: The Design of Everyday Things, 2002, Basic Books.

3.       Erickson, McDonald: HCI Remixed; Essay on Work that Have Influenced the HCI Community, 2008, The MIT Press.

4.       Cooper, Reimann, Cronin: About Face 3; The Essentials of Interface Design, 2007, Wiley Publishing, Inc.

5.       Benyon, Designing Interactive Systems; A comprehensive guide to HCI and interaction design, 2010, Addison Wesley.

6.       Sornmo, Laguna: Biological Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications, 2005, Elsevier, Inc.

7.       Sanei, Chambers: EEG Signal Processing, 2007, Wiley.

8.       Stone, Jarett, Woodroffe, Minocha: User Interface Design and Evaluation 2005, Morgan Kaufmann.

9.    Selected articles from journals (Schalk, McFarland, Hinterberger, Birbaumer, Wolpaw: BCI2000: A General-Purpose Brain-Computer Interface (BCI) System, IEEE TBME, Vol. 51, No. 6, pp.  1034-1043, June 2004.;  Wolpaw, McFarland: Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain-computer interface in humans, PNAS, Vol. 101, No 51, pp. 17849-17854, Dec. 2004.)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411