Komunikacija v razvoju in raziskavah

Opis predmeta

Javno nastopanje, časovna omejitev in občinstvo, zbiranje in izbor podatkov ter informacij, določitev glavnega sporočila, izbor dokazov, plan predstavitve, priprava vizualnih pripomočkov in pisnega gradiva za občinstvo, priprava govora, izvedba in kritična ocena nastopa, odgovarjanje na vprašanja, pisanje povzetka, namen in struktura povzetka, izdelava in kritična ocena povzetka, poster kot oblika komunikacije, struktura in oblika posterja, pisanje članka, struktura članka in osnovna pravila pisanja člankov, ilustracija v strokovni in znanstveni literaturi. Pravila in napotki za pisanje diplome in priprave zagovora.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. Študentje bodo razvili splošne kompetence:

– komunikacijska spretnost,

– sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih,

– sposobnost uporabe znanj in veščin v praksi.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače delo, primeri, nastopanje, snemanje in analiza

Predvideni študijski rezultati

Izbrati ustrezen način komunikacije glede na tarčno publiko;

Uporabiti in pripraviti strokovno predstavitev (pisna in ustna z uporabo vizualnih pripomočkov);

Razumeti kako drugi dojemajo in razumejo moje pisanje in moje predstavitve;

Kritično vrednotiti dela drugih.

Temeljni viri in literatura

  1. Blicq, R.S., Moretto, L.A., Writing Reports to Get Results, IEEE Press, 1995.
  2. Markel, M., Writing in the Technical Filelds, IEEE Press, 1994.
  3. Rugg, G., Petre, M., The Unwritten Rules of PhD Research, Open University Press, The McGraw-Hill Education, 2004.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411