Komunikacijska elektronika

Opis predmeta

Analogni gradniki elektronskih komunikacijskih vezij, tehnologije izdelave analognih vezij: ojačevalniki, filtri, analogno/digitalna pretvorba signala. Gradniki digitalnih komunikacijskih vezij: namenski procesorji, programljive arhitekture, periferne enote, tehnologije izdelave digitalnih vezij. Gradniki komunikacijskih sistemov: zajem in obdelava signalov. Uporabniška elektronika in vgrajeni sistemi: optimizacija porabe moči, življenjska doba produkta, optimizacija podsklopov in stopnja integracije ter vpliv na lastnosti vezij in ceno produkta. Telekomunikacijski sistemi: arhitekture komunikacijskih sistemov, strojna in programska oprema. Multimedijski sistemi: arhitekture multimedijskih sistemov, strojna in programska oprema, realizacija algoritmov digitalne obdelave signalov.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Komunikacijska elektronika je študentu podati znanje o zajemu, obdelavi in prenosu signalov z elektronskimi vezji. Predmet obravnava delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, ki se kot gradniki uporabljajo pri realizaciji v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih. Študent se seznani s stanjem na področju komunikacijskih vezij s poudarkom na tehnološki izvedljivosti, ekonomski upravičenosti in trendih.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Analizirati delovanje analognih in digitalnih elektronskih gradnikov ter njihovo vlogo v komunikacijskih in multimedijskih sistemih.

Izračunati elektronska vezja z izbranimi analitičnimi metodami.

Uporabiti simulacijska okolja za modeliranje analognih in digitalnih komunikacijskih vezij.

Načrtovati gradnike analognih in digitalnih vezij za preoblikovanje signalov.

Celovito razložiti proces zajema in obdelave signalov z elektronskimi vezji.

Povezovati teoretična izhodišča z analizo delovanja izbranih komercialnih produktov.

Ovrednotiti tehnološko zahtevnost izbranih primerov.

Reference nosilca

  1. KOLENC, Mitja, NEMČEK, Peter, GUTSCHI, Christoph, SULJANOVIĆ, Nermin, ZAJC, Matej. Performance evaluation of a virtual power plant communication system providing ancillary services. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. 2017, 149, str. 46-54.
  2. PLESNIK, Emil, MALGINA, Olga, TASIČ, Jurij F., ZAJC, Matej. Detection of the electrocardiogram fiducial points in the phase space using the euclidian distance measure. Med. eng. phys. May 2012, vol. 34, no. 4, str. 524-529.
  3. SULJANOVIĆ, Nermin, MUJČIĆ, Aljo, ZAJC, Matej. Communication Characteristics of Faulted Overhead High Voltage Power. Energies. 2017, sprejeto v objavo.
  4. FINKŠT, Tomaž, TASIČ, Jurij F., TERČELJ-ZORMAN, Marjeta, ZAJC, Matej. Autofluorescence bronchoscopy image processing in the selected colour spaces. Stroj. vestn., sep. 2012, vol. 58, no. 9, str. 501-508.
  5. ZAJC, Matej, SULJANOVIĆ, Nermin, MUJČIĆ, Aljo, TASIČ, Jurij F. Frequency characteristics measurement of overhead high-voltage power-line in low radio-frequency range. IEEE trans. power deliv. 2007, vol. 22, no. 4, str. 2142-2149.

Temeljni viri in literatura

  1. L. Frentzel, Principles of Electronic Communication Systems, 3. izdaja, 2007.
  2. T. L. Floyd, Analog Fundamentals: a systems approach, Pearson, 2012
  3. R. Tokheim, Digital electronics: principles and applications, 8th edition, McGraw-Hill, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411