Komunikacijska elektronika

Opis predmeta

Analogni gradniki elektronskih komunikacijskih vezij, tehnologije izdelave analognih vezij: ojačevalniki, filtri, analogno/digitalna pretvorba signala. Gradniki digitalnih komunikacijskih vezij: namenski procesorji, programljive arhitekture, periferne enote, tehnologije izdelave digitalnih vezij. Gradniki komunikacijskih sistemov: zajem in obdelava signalov. Uporabniška elektronika in vgrajeni sistemi: optimizacija porabe moči, življenjska doba produkta, optimizacija podsklopov in stopnja integracije ter vpliv na lastnosti vezij in ceno produkta. Telekomunikacijski sistemi: arhitekture komunikacijskih sistemov, strojna in programska oprema. Multimedijski sistemi: arhitekture multimedijskih sistemov, strojna in programska oprema, realizacija algoritmov digitalne obdelave signalov.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Komunikacijska elektronika je študentu podati znanje o zajemu, obdelavi in prenosu signalov z elektronskimi vezji. Predmet obravnava delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, ki se kot gradniki uporabljajo pri realizaciji v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih. Študent se seznani s stanjem na področju komunikacijskih vezij s poudarkom na tehnološki izvedljivosti, ekonomski upravičenosti in trendih.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Analizirati delovanje analognih in digitalnih elektronskih gradnikov ter njihovo vlogo v komunikacijskih in multimedijskih sistemih.

Izračunati elektronska vezja z izbranimi analitičnimi metodami.

Uporabiti simulacijska okolja za modeliranje analognih in digitalnih komunikacijskih vezij.

Načrtovati gradnike analognih in digitalnih vezij za preoblikovanje signalov.

Celovito razložiti proces zajema in obdelave signalov z elektronskimi vezji.

Povezovati teoretična izhodišča z analizo delovanja izbranih komercialnih produktov.

Ovrednotiti tehnološko zahtevnost izbranih primerov.

Temeljni viri in literatura

  1. L. Frentzel, Principles of Electronic Communication Systems, 3. izdaja, 2007.
  2. T. L. Floyd, Analog Fundamentals: a systems approach, Pearson, 2012
  3. R. Tokheim, Digital electronics: principles and applications, 8th edition, McGraw-Hill, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411