Komunikacijski sistemi

Opis predmeta

Temeljni pojmi s področja informacijsko-komunikacijskih sistemov.

Osnovni pojmi o komunikacijskih sistemih. Digitalni prenos podatkov. Arhitekture in modeli telekomunikacijskih omrežij, dostop, jedro in omrežja nosilnih storitev. Komunikacijska vodila.  Primeri in vloga izbranih sistemov pri zagotavljanju komunikacijskih storitev: Ethernet, TCP/IP, brezžična in mobilna komunikacijska omrežja.

Osnovni pojmi o internetnih sistemih. Omrežni sloj, naslavljanje, transportni sloj. Omrežja s protokolom IP, internetne aplikacije. Osnove spleta in spletnih tehnologij.

Pregled in načini uporabe informacijskih in komunikacijskih storitev, svetovni splet. Osnove informacijske in komunikacijske varnosti.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pregledno podati temeljna znanja s področja delovanja in rabe informacijsko-komunikacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke in spadajo v splošno izobrazbo inženirja v informacijski družbi.

Snov predstavlja celoto, zanimivo in potrebno za vse študente elektrotehnike, hkrati pa je dobra osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij, kjer se določeni deli snovi predmeta obravnavajo bolj poglobljeno.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. . Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti ključne tehnologije v širokopasovnih ožičenih dostopovnih omrežjih in opisati njihove značilnosti,

– skicirati arhitekture in pojasniti delovanje internetnih sistemov s protokolom IP, mobilnega sistema GSM, brezžičnega sistema WLAN in komunikacijskih vodil,

– razlikovati med nameni protokolov v različnih plasteh referenčnega modela internetih sistemov,

– konfigurirati enostavno domače ožičeno in brezžično omrežje,

– ovrednotiti realne prenosne hitrosti v različnih komunikacijskih sistemih, preračunavati hitrosti, čase in količine prenesenih podatkov.

Temeljni viri in literatura

  1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition),    ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
  2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
  4. Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411