Komunikacijski sistemi

Opis predmeta

Temeljni pojmi s področja informacijskih in komunikacijskih sistemov. Informacijska družba in informacijski viri.

Digitalna transformacija. Uporabniki in ponudniki informacijskih in komunikacijskih storitev, storitve in vsebine ter njihove aplikacije.

Model komunikacijskega kanala. Digitalni prenos podatkov.

Pomen komunikacijskih slojev, skladov, protokolov,  protokolnih enot; referenčni model OSI in sklad TCP/IP.

Arhitekture komunikacijskih omrežij, dostop, jedro in omrežja nosilnih storitev.  Primeri in delovanje nekaterih sistemov za zagotavljanje komunikacijskih storitev: brezžična in mobilna komunikacijska omrežja, širokopasovni internetni sistem, satelitska in RTV omrežja.

Osnove spleta in spletnih tehnologij. Klasične storitve internetnega okolja in internetne aplikacije. Koncept in praktični primeri uporabe interneta stvari.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati temeljna znanja s področja rabe in delovanja informacijskih in komunikacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke.

Predmet sestavlja teoretična osnova, ki je navezana na praktična znanja iz prakse in realnih okolij projektov. Snov predstavlja zaključeno celoto, zanimivo za vse študente elektrotehnike in multimedije, hkrati pa je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija informacijski in komunikacijskih tehnologij ter multimedije.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Eizobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

-navesti ključne tehnologije v ožičenih, brezžičnih in mobilnih omrežjih ter opisati njihove značilnosti,

-skicirati arhitekture in pojasniti delovanje internetnih sistemov s protokolom IP, mobilnega sistema GSM ter brezžičnega sistema WLAN,

-razlikovati med namenom protokolov v različnih plasteh referenčnega modela internetih sistemov,

-pojasniti koncept in možne uporabe interneta stvari in razlikovati vlogo njegovih gradnikov,

-konfigurirati enostavno domače ožičeno in brezžično omrežje,

-ovrednotiti realne prenosne hitrosti v različnih komunikacijskih sistemih, preračunavati hitrosti, čase in količine prenesenih podatkov.

Temeljni viri in literatura

  1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition),    ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
  2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
  4. Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411