Konvencionalni viri električne energije

Opis predmeta

Hidroelektrarne

Osnove hidrodinamike, strujanje v cevovodih in kanalih, osnove turbinskih strojev, konstrukcijske in obratovalne značilnosti turbin, turbinska regulacija, jezovi in pregrade, hidravlične sheme hidroelektrarn, razdelitev hidroelektrarn glede na akumulacijo, padec in pretok ter način upravljanja.

Termoelektrarne

Osnove termodinamike, procesi zgorevanja in parni kotli, izkoristki tehnoloških procesov, značilnosti parnih in plinskih turbin, problematika izpustov in njihov vpliv na okolje, čistilne naprave za zmanjšanje emisij izpustov iz termoelektrarn.

Jedrske elektrarne

Osnove jedrskih reakcij, povezava mase in energije, pomembne značilnosti najpogostejših tipov jedrskih reaktorjev, obratovanje jedrskih reaktorjev, sistemi jedrskih elektrarn, naravno sevanje in zaščita pred sevanjem, jedrski odpadki, njihovo shranjevanje in njihov vpliv na okolje, varnost jedrskih elektrarn, metode za ocenjevanje tveganja.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Študent bo poznal osnovne mehanizme pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo s klasičnimi tehnologijami. Znal bo oceniti energetske potenciale primarnih virov energije v smislu proizvodnje električne energije. Poznal bo osnovno zgradbo in funkcijo posameznih komponent konvencionalnih postrojenj za pretvorbo v električno energijo. Seznanil se bo s problematiko in dilemami umeščanja konvencionalnih energetskih objektov v prostor.  Spoznal bo teoretične matematične modele procesov povezanih s pretvorbo električne energije v elektrarnah in njihove teoretične izpeljave ter poenostavitve.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bo zmožen:

– izračunati pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo v klasičnih elektrarnah,

– izpeljati osnovne enačbe, ki popisujejo fizikalne procese, ki se odvijajo v elektrarnah,

– skicirati sheme procesov in glavne komponente tovrstnih objektov,

– oceniti osnovne parametre učinkovitosti energetskih pretvorb,

– interpretirati osnovne obratovalne značilnosti klasičnih virov električne energije,

– reševati kompleksne probleme na področju pretvarjanja električne energije v hidroelektrarnah, v termoelektrarnah in v jedrskih elektrarnah.

Temeljni viri in literatura

  1. B. Orel: Energetski pretvorniki I, Založba FER, Ljubljana 1992
  2. B. Orel: Energetski pretvorniki II, Založba FER, Ljubljana 1993
  3. R. K. Rajput, Power Plant Engineering, Laxmi Publications, Fourth edition, 2008
  4. G. Kessler, Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy, Springer 2012

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411