Linearna algebra

Opis predmeta

Predavanja:

 1. Osnovne operacije z vektorji,
 2. operacije z matrikami,
 3. sistemi linearnih enačb,
 4. vektorski prostori,
 5. ortogonalne projekcije in predoločeni sistemi,
 6. simetrične in ortogonalne matrike,
 7. determinante,
 8. lastni vektorji in lastne vrednosti

Vaje:

utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi z računskimi primeri

študij primerov, ki so za študente računalništva in informatike relevantni, ne spadajo pa v glavni tok snovi na predavanjih

Pri vajah je poudarek na samostojnem reševanj nalog pod strokovnim vodstvom asistenta.

Domače naloge:

Domače naloge so predvidene v tedenskem ritmu, obvezne in časovno manj zahtevne. Namen domačih nalog je pripraviti študenta k sprotnemu študiju predmeta. Študentje lahko domače naloge rešujejo bodisi individualno bodisi skupinsko. Vsebine domačih nalog praviloma sledijo temam iz kontaktnih ur.

 

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Študent naj bi po uspešno opravljenem predmetu:

-poznal in razumel osnovne objekte (skalarji, vektorji, matrike) in relacije med njimi,

-uporabljal osnovne operacije nad njimi ter razumeval lastnosti teh operacij,

-bil sposoben uporabe metod linearne algebre pri reševanju problemov, ki izvirajo v drugih področjih (računalništvo, naravoslovje, tehnika),

-spoznal, da je iste metode mogoče uporabiti pri reševanju  različnih konkretnih primerov s področja modeliranja različnih pojavov z računalniki,

-uporabljal abstrakcijo linearne algebre in linearnih sistemov za modeliranje konkretnih problemov in iskanje njihovih rešitev.

Temeljni viri in literatura

 1. Bojan Orel: Linearna algebra, Založba FRI, 2017, dostopno na http://matematika.fri.uni-lj.si/LA/lapdf.
 2. Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, Cambridge press, 2003.
 3. David Poole: Linear Algebra, A Modern Introduction, Brooks/Cole, 2011.

Aleksandra Franc: Rešene naloge iz linearne algebre, 2019, dostopno na http://matematika.fri.uni-lj.si/la/la_zbirka.pdf.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411