Magistrsko delo

Opis predmeta

V magistrskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Študent v magistrskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja z UL Fakultete za elektrotehniko, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja elektrotehnike in širše.

Metode poučevanja in učenja

individualno delo in posvetovanja z mentorjem

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Sposobnost opredelitve razvojno-raziskovalnega problema s področja elektrotehnike za naročnika (iz gospodarstva ali druge sfere) in analiza različnih možnih poti za njegovo reševanje.

Uporaba: Študent bo znanja in spretnosti, pridobljena med študijem, znal učinkovito uporabiti pri reševanju zahtevnih razvojno-raziskovalnih problemov s področja elektrotehnike in tudi širše.

Refleksija: Z magistrskim delom mora študent dokazati sposobnost iskanja novih rešitev in njihove kritične presoje.  Pri tem zna izbrati in učinkovito uporabiti ustrezno literaturo ali druge vire ter izkazuje usposobljenost za razvojno-raziskovalno delo.

Prenosljive spretnosti: Sposobnost vodenja zahtevnih razvojno-raziskovalnih projektov  ter pisnega in ustnega komuniciranja na visoki strokovni ravni.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411