Matematika I

Opis predmeta

Številske množice (naravna števila, racionalna števila, realna števila, kompleksna števila). Zaporedja (stekališče, limita, omejenost). Številske vrste (konvergenca, kriteriji za konvergenco vrste, harmonična vrsta, alternirajoča vrsta). Funkcije (definicijsko območje, zaloga vrednosti, sodost in lihost, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, kompozitum, inverzna funkcija, elementarne funkcije, limita, zveznost). Odvod funkcije (pravila za odvajanje, geometrijska interpretacija, diferencial, uporaba odvoda). Integral funkcije (nedoločeni integral, določeni integral, uporaba integrala).

Cilji in kompetence

Osvojiti osnovne pojme matematične analize ter razširiti in poglobiti njihovo razumevanje. Razviti analitično razmišljanje in natančno logično sklepanje ter ostale gradnike naravoslovne/matematične/inženirske pismenosti. 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje in individualizirane domače naloge. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • reševati osnovne probleme iz matematične analize, ki vključujejo zaporedja, vrste, funkcije, odvode in integrale,
  • izračunati odvode elementarnih funkcij in integrale nekaterih razredov funkcij,
  • prepoznati in razumeti tehnične/inženirske probleme v različno strukturiranih okoljih/kontekstih,
  • identificirati, analizirati ter uporabiti matematična orodja za reševanje preprostih naravoslovnih/inženirskih avtentičnih problemov,
  • ustrezno prikazati/komunicirati ter kritično ovrednotiti postopek reševanja in dobljene rezultate,
  • izkazati ustrezen odnos do inženirske prakse in znanosti.

Reference nosilca

1. HAJDINJAK, Melita. Functions with linear price elasticity for forecasting demand and supply. The B.E. journal of theoretical economics. Jan. 2021, vol. 21, iss. 1, str. 149-168, ilustr. ISSN 1935-1704.

2. HAJDINJAK, Melita, MILJAVEC, Damijan. Analytical calculation of the magnetic field distribution in slotless brushless machines with U-shaped interior permanent magnets. IEEE transactions on industrial electronics. [Print ed.]. Aug. 2020, vol. 67, iss. 8, str. 6721 – 6731, ilustr. ISSN 0278-0046.

3. SULIĆ KENK, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav, KRISTAN, Matej, HAJDINJAK, Melita, PERŠ, Janez. Visual re-identification across large, distributed camera networks. Image and vision computing, ISSN 0262-8856, Feb. 2015, vol. 34, str. 11-26.

4. VODOPIVEC, Samo, HAJDINJAK, Melita, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Vehicle interconnection metric and clustering protocol for improved connectivity in vehicular ad hoc networks. EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, 2014, 2014, 170, str. 1-14.

5. RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, HAJDINJAK, Melita, KOS, Andrej. Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA systems. IEEE transactions on communications, ISSN 0090-6778, Sep. 2014, vol. 62, no. 9, str. 3196-3208.

Temeljni viri in literatura

1. M. Hajdinjak, Matematika 1 na programu aplikativna elektrotehnika, 2. izdaja, Založba FE in FRI, 2019.

2. G. Dolinar, Matematika 1, Založba FE in FRI, 2010.

3. G. Tomšič, B. Orel, N. Mramor Kosta: Matematika I,  Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004.

4. G. B. Thomas: Thomas' Calculus, Pearson Education, 2005.

5. B. Jurčič-Zlobec, N. Mramor Kosta: Zbirka nalog iz Matematike I, Založba FE in FRI, 2009.

6. G. Dolinar, U. Demšar: Rešene naloge iz Matematike I za VSP, Založba FE in FRI, 2004.

Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411