Matematika I

Opis predmeta

Številske množice (naravna števila, racionalna števila, realna števila, kompleksna števila). Zaporedja (stekališče, limita, omejenost). Številske vrste (konvergenca, kriteriji za konvergenco vrste, harmonična vrsta, alternirajoča vrsta). Funkcije (definicijsko območje, zaloga vrednosti, sodost in lihost, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, kompozitum, inverzna funkcija, elementarne funkcije, limita, zveznost). Odvod funkcije (pravila za odvajanje, geometrijska interpretacija, diferencial, uporaba odvoda). Integral funkcije (nedoločeni integral, določeni integral, uporaba integrala).

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osvojiti osnovne pojme matematične analize ter razširiti in poglobiti njihovo razumevanje. Razviti analitično razmišljanje in natančno logično sklepanje ter ostale gradnike naravoslovne/matematične/inženirske pismenosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje in individualizirane domače naloge. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • reševati osnovne probleme iz matematične analize, ki vključujejo zaporedja, vrste, funkcije, odvode in integrale,
  • izračunati odvode elementarnih funkcij in integrale nekaterih razredov funkcij,
  • prepoznati in razumeti tehnične/inženirske probleme v različno strukturiranih okoljih/kontekstih,
  • identificirati, analizirati ter uporabiti matematična orodja za reševanje preprostih naravoslovnih/inženirskih avtentičnih problemov,
  • ustrezno prikazati/komunicirati ter kritično ovrednotiti postopek reševanja in dobljene rezultate,
  • izkazati ustrezen odnos do inženirske prakse in znanosti.

Temeljni viri in literatura

1. M. Hajdinjak, Matematika 1 na programu aplikativna elektrotehnika, 2. izdaja, Založba FE in FRI, 2019.

2. G. Dolinar, Matematika 1, Založba FE in FRI, 2010.

3. G. Tomšič, B. Orel, N. Mramor Kosta: Matematika I,  Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004.

4. G. B. Thomas: Thomas’ Calculus, Pearson Education, 2005.

5. B. Jurčič-Zlobec, N. Mramor Kosta: Zbirka nalog iz Matematike I, Založba FE in FRI, 2009.

6. G. Dolinar, U. Demšar: Rešene naloge iz Matematike I za VSP, Založba FE in FRI, 2004.

Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411