Matematika IV

Opis predmeta

Integralske transformacije (Fourierova transformacija, Laplaceova transformacija). Specialne funkcije (Gamma funkcija, Beta funkcija, Besselova funkcija). Parcialne diferencialne enačbe (enačba valovanja, enačba za prevajanje toplote, Laplaceova enačba). Variacijski račun (Eulerjeva enačba). Metoda končnih elementov.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Nadgraditi osnovne pojme matematične analize, postopke in zakonitosti. Dodatno razvijati analitično razmišljanje, natančno logično sklepanje ter ostale gradnike naravoslovne/matematične/inženirske pismenosti. Nadgraditi poznavanje programskega orodja za simbolno računanje (npr. Mathematica).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje ter individualizirane domače naloge. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati integralske transformacije, uporabiti nekatere specialne funkcije in variacijski račun,
 • rešiti nekatere najpomembnejše parcialne diferencialne enačbe,
 • prepoznati in razumeti probleme v različno strukturiranih okoljih/kontekstih ter jih samostojno raziskati,
 • identificirati, analizirati ter uporabiti matematična in IKT orodja za reševanje naravoslovnih/inženirskih avtentičnih problemov,
 • ustrezno prikazati/komunicirati ter kritično ovrednotiti postopek reševanja in dobljene rezultate,
 • osvojiti natančnost, konsistentnost in urejenost v izražanju, razmisleku in pri delu,
 • izkazati ustrezen odnos do inženirske prakse in znanosti. 

Temeljni viri in literatura

 1. M. Hajdinjak: Matematika IV, zapiski predavanj, https://e.fe.uni-lj.si, 2021.
 2. G. Tomšič, T. Slivnik: Matematika IV,  Založba FE, Ljubljana, 2004.
 3. E. Kreyszig: Advanced engineering mathematics, John Wiley & Sons, 2006.
 4. R. L. Burden, J. D. Faires: Numerical Analysis, 9th Edition, Brooks/Cole, 2011.
 5. L. Komzsik: Applied Calculus of Variations for Engineers, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2009.
 6. T. Žitko: Zbirka nalog iz Matematike IV, Založba FE, Ljubljana, 2016.
 7. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411